โรงเรียนบ้านเมืองจัง

61
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเมืองจัง
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 054783109 โทรสาร 054783109 อีเมล muangjungschool@yahoo.c
เว็บไซต์ http://school.obec.go.t

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
1
8
3
11
ประถมศึกษา
6
25
25
50
รวมทั้งหมด
7
33
28
61
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
51.18
31.43
32.14
30.07
36.205
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพัฒนา ไชยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

18.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน

81.97%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.13
54.52
51.18
ภาษาอังกฤษ
30
30
31.43
คณิตศาสตร์
36.11
31.15
32.14
วิทยาศาสตร์
35.39
35.92
30.07
รวม
36.66
37.9
36.205