โรงเรียนบ้านม่วงใหม่

92
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
หมู่ที่ 3 ม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0894334950 โทรสาร อีเมล swunan1094@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
14
12
26
ประถมศึกษา
6
29
37
66
รวมทั้งหมด
8
43
49
92
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
39.25
24.72
22.22
30.17
29.09
เขตพื้นที่
51.08
33.02
34.41
36.09
38.65
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีกมล เชียงลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 26 คน

28.26%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 66 คน

71.74%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
31.03
63.63
39.25
ภาษาอังกฤษ
28
37.25
24.72
คณิตศาสตร์
29
44
22.22
วิทยาศาสตร์
28.5
38.05
30.17
รวม
29.13
45.73
29.09