ข้อมูลนักเรียน (25 มิถุนายน 2564)

17,321
จำนวนนักเรียน
8,993
นักเรียนชาย
8,328
นักเรียนหญิง
1,438
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
18
92
110
202
124
683
647
1,330
136
879
777
1,656
รวมอนุบาล
278
1,654
1,534
3,188
168
1,024
940
1,964
171
1,068
1,014
2,082
ประถมศึกษาปีที่ 3
179
1,140
1,093
2,233
ประถมศึกษาปีที่ 4
166
1,138
997
2,135
ประถมศึกษาปีที่ 5
183
1,048
1,026
2,074
ประถมศึกษาปีที่ 6
179
1,158
1,000
2,158
รวมประถมศึกษา
1,046
6,576
6,070
12,646
มัธยมศึกษาปีที่ 1
38
274
257
531
มัธยมศึกษาปีที่ 2
38
261
250
511
38
228
217
445
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
114
763
724
1,487
รวมทั้งหมด
1,438
8,993
8,328
17,321
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
39
361
3,082
2,862
5,944
14
106
737
660
1,397
8
54
388
345
733
28
236
1,381
1,375
2,756
52
374
1,824
1,679
3,503
16
107
469
437
906
11
100
627
560
1,187
15
100
485
410
895
รวมทั้งหมด
183
1,438
8,993
8,328
17,321
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
102
1,639
1,651
3,290
6
25
123
116
239
2
19
55
42
97
2
12
54
46
100
1
11
75
49
124
4
27
99
98
197
3
23
55
52
107
1
8
35
28
63
3
23
99
88
187
5
27
137
93
230
10
84
711
599
1,310
4
27
176
162
338
1
6
20
11
31
5
38
368
346
714
2
18
76
53
129
2
17
97
88
185
2
19
135
104
239
1
8
87
109
196
3
17
103
81
184
2
10
63
51
114
4
41
335
334
669
3
24
38
55
93
5
32
191
166
357
4
34
171
160
331
6
51
357
346
703
3
28
172
187
359
3
26
117
127
244
3
30
324
329
653
2
10
104
97
201
4
25
58
60
118
4
13
39
34
73
3
16
55
37
92
2
16
108
91
199
2
15
145
117
262
1
8
44
39
83
6
42
252
231
483
1
9
44
39
83
7
52
132
118
250
2
16
46
56
102
4
32
162
161
323
4
43
124
110
234
4
33
141
122
263
1
2
1
6
7
2
12
45
32
77
4
30
138
157
295
4
24
168
136
304
3
20
54
53
107
5
33
109
91
200
2
16
152
137
289
2
19
100
124
224
7
65
375
299
674
1
8
39
26
65
2
16
44
59
103
2
8
41
33
74
1
11
66
56
122
2
17
78
79
157
2
9
87
45
132
5
31
130
112
242
รวมทั้งหมด
183
1,438
8,993
8,328
17,321
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3188 คน

18.41%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12646 คน

73.01%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 1487 คน

8.58%
รายละเอียดทั้งหมด