ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563)

17,416
จำนวนนักเรียน
9,071
นักเรียนชาย
8,345
นักเรียนหญิง
1,431
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
17
114
110
224
125
744
668
1,412
138
865
770
1,635
รวมอนุบาล
280
1,723
1,548
3,271
169
1,064
998
2,062
178
1,135
1,074
2,209
ประถมศึกษาปีที่ 3
168
1,112
988
2,100
ประถมศึกษาปีที่ 4
175
1,039
1,018
2,057
ประถมศึกษาปีที่ 5
170
1,139
997
2,136
ประถมศึกษาปีที่ 6
172
1,116
1,010
2,126
รวมประถมศึกษา
1,032
6,605
6,085
12,690
มัธยมศึกษาปีที่ 1
39
264
259
523
มัธยมศึกษาปีที่ 2
39
225
222
447
41
254
231
485
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
119
743
712
1,455
รวมทั้งหมด
1,431
9,071
8,345
17,416
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
41
362
3,127
2,822
5,949
14
109
714
674
1,388
8
55
398
366
764
28
238
1,408
1,411
2,819
52
354
1,809
1,687
3,496
16
110
481
441
922
11
98
621
536
1,157
15
105
513
408
921
รวมทั้งหมด
185
1,431
9,071
8,345
17,416
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
92
1,675
1,618
3,293
6
35
123
120
243
2
18
56
36
92
2
12
53
39
92
1
11
69
41
110
4
27
93
89
182
3
23
59
56
115
1
8
36
26
62
3
25
104
92
196
6
33
137
95
232
11
78
722
610
1,332
4
27
154
170
324
1
6
29
17
46
5
39
342
327
669
2
18
79
56
135
2
19
110
104
214
2
19
130
99
229
1
8
88
114
202
3
17
116
93
209
2
11
64
60
124
4
40
347
340
687
3
24
39
60
99
5
34
187
174
361
4
35
193
163
356
6
50
350
347
697
3
28
171
189
360
3
27
121
138
259
3
25
341
324
665
2
11
116
100
216
4
25
60
61
121
4
16
43
31
74
3
14
46
43
89
2
16
110
84
194
2
15
153
120
273
1
8
43
42
85
6
40
213
226
439
1
9
42
43
85
7
51
126
123
249
2
16
39
63
102
4
32
154
152
306
4
27
126
113
239
4
34
150
122
272
1
2
1
6
7
2
13
46
34
80
4
30
145
160
305
4
24
165
132
297
3
21
59
55
114
5
35
112
94
206
2
15
155
123
278
2
19
106
115
221
7
64
360
298
658
1
8
40
27
67
2
15
52
61
113
2
13
47
33
80
1
11
80
58
138
2
17
72
76
148
2
9
83
42
125
5
32
139
111
250
รวมทั้งหมด
185
1,431
9,071
8,345
17,416
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3271 คน

18.78%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12690 คน

72.86%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 1455 คน

8.35%
รายละเอียดทั้งหมด