จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 183 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
55010001
บ้านนาผา กองควาย เมืองน่าน
8
23
26
49
55010002
บ้านน้ำครกใหม่ กองควาย เมืองน่าน
11
72
52
124
55010004
บ้านธงหลวง กองควาย เมืองน่าน
4
4
10
14
55010006
บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน
12
54
46
100
55010007
บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่าน
8
35
28
63
55010011
บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน
11
75
49
124
55010013
บ้านซาวหลวง สวก เมืองน่าน
8
52
43
95
55010014
บ้านนวราษฎร์ นาซาว เมืองน่าน
8
23
22
45
55010015
บ้านนาซาว นาซาว เมืองน่าน
7
8
14
22
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา นาซาว เมืองน่าน
8
24
16
40
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียง เมืองน่าน
58
853
892
1,745
55010018
ราชานุบาล ในเวียง เมืองน่าน
44
786
759
1,545
55010019
บ้านวังหมอ บ่อ เมืองน่าน
5
6
4
10
55010020
บ้านสะละภูเวียง บ่อ เมืองน่าน
1
1
1
2
55010022
บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน
0
0
0
0
55010023
บ้านทรายทอง บ่อ เมืองน่าน
0
0
0
0
55010024
บ้านน้ำงาว บ่อ เมืองน่าน
11
77
76
153
55010025
บ้านผาขวาง บ่อ เมืองน่าน
8
39
35
74
55010026
บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน
11
30
29
59
55010027
บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน
8
25
13
38
55010028
บ้านศรีนาป่าน เรือง เมืองน่าน
0
0
0
0
55010029
บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน
11
53
58
111
55010030
บ้านเรือง เรือง เมืองน่าน
8
22
18
40
55010031
บ้านดอนเฟือง เรือง เมืองน่าน
8
24
22
46
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์ สวก เมืองน่าน
0
0
0
0
55010034
บ้านป่าคา สวก เมืองน่าน
3
2
1
3
55010035
บ้านต้าม สวก เมืองน่าน
8
45
20
65
55010036
บ้านเชียงยืน สวก เมืองน่าน
8
38
29
67
55010037
บ้านน้ำโค้ง สะเนียน เมืองน่าน
11
184
136
320
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010040
บ้านสองแคว สะเนียน เมืองน่าน
11
220
183
403
55010041
บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน
11
181
165
346
55010042
บ้านกาใส สะเนียน เมืองน่าน
22
12
10
22
55010043
บ้านวังตาว สะเนียน เมืองน่าน
9
17
16
33
55010044
บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน
4
4
4
8
55010045
บ้านห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่าน
5
19
14
33
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี สะเนียน เมืองน่าน
0
0
0
0
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน
11
74
71
145
55010048
บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม
10
46
35
81
55010049
บ้านป่าสัก น้ำปาย แม่จริม
8
30
18
48
55010051
บ้านน้ำปูน น้ำพาง แม่จริม
6
20
18
38
55010052
บ้านน้ำพาง น้ำพาง แม่จริม
10
51
52
103
55010056
มิตรมวลชน 3 น้ำพาง แม่จริม
0
0
0
0
55010057
บ้านร่มเกล้า น้ำพาง แม่จริม
11
123
118
241
55010058
บ้านน้ำตวง น้ำพาง แม่จริม
11
174
158
332
55010059
บ้านตอง แม่จริม แม่จริม
10
66
62
128
55010060
บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม
7
31
26
57
55010061
บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม
7
25
27
52
55010063
บ้านพรหม หนองแดง แม่จริม
5
15
12
27
55010064
ชุมชนบ้านนาคา หนองแดง แม่จริม
8
118
106
224
55010065
บ้านกิ่วน้ำ หนองแดง แม่จริม
7
18
17
35
55010068
บ้านห้วยบง หมอเมือง แม่จริม
6
20
11
31
55010071
บ้านพี้ใต้ บ้านพี้ บ้านหลวง
8
56
45
101
55010072
บ้านพี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง
2
7
6
13
55010073
บ้านเป้า บ้านฟ้า บ้านหลวง
8
69
55
124
55010076
บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง
11
66
49
115
55010077
บ้านวังยาว ป่าคาหลวง บ้านหลวง
8
87
109
196
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์ สวด บ้านหลวง
0
0
0
0
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวด บ้านหลวง
9
44
40
84
55010080
ชุมชนบ้านหลวง สวด บ้านหลวง
8
59
41
100
55010082
บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย
8
11
24
35
55010083
บ้านเชียงของ เชียงของ นาน้อย
8
18
21
39
55010084
บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย
8
9
10
19
55010085
บ้านนาหล่าย นาน้อย นาน้อย
8
26
16
42
55010086
บ้านบุ้ง นาน้อย นาน้อย
6
9
11
20
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อย นาน้อย
19
273
284
557
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อย นาน้อย
8
27
23
50
55010089
บ้านพืชเจริญ น้ำตก นาน้อย
8
24
20
44
55010090
บ้านน้ำพุ น้ำตก นาน้อย
7
12
18
30
55010092
บ้านเปา น้ำตก นาน้อย
11
81
89
170
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่ นาน้อย
11
110
103
213
55010094
บ้านนาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย
11
55
72
127
55010095
บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย
6
7
12
19
55010096
บ้านใหม่ ศรีษะเกษ นาน้อย
8
65
62
127
55010097
บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย
8
44
38
82
55010099
บ้านน้ำหก ศรีษะเกษ นาน้อย
0
0
0
0
55010100
บ้านหนองบัว ศรีษะเกษ นาน้อย
8
47
38
85
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษ นาน้อย
8
35
28
63
55010103
บ้านศาลา สถาน นาน้อย
6
18
13
31
55010104
บ้านสถาน สถาน นาน้อย
8
30
28
58
55010105
บ้านนา สถาน นาน้อย
12
100
99
199
55010106
บ้านน้ำลัด สถาน นาน้อย
8
23
20
43
55010108
บ้านสันทะ สันทะ นาน้อย
11
61
67
128
55010109
บ้านเชตวัน สันทะ นาน้อย
7
32
26
58
55010110
บ้านห้วยส้ม สันทะ นาน้อย
9
27
24
51
55010111
บ้านห้วยจอย สันทะ นาน้อย
0
0
0
0
55010112
บ้านส้าน สันทะ นาน้อย
8
9
16
25
55010113
ประกิตเวชศักดิ์ สันทะ นาน้อย
16
228
213
441
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียง เวียงสา
22
291
301
592
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียง เวียงสา
8
33
28
61
55010116
บ้านดอนไชย กลางเวียง เวียงสา
0
0
0
0
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่ง เวียงสา
8
102
96
198
55010120
บ้านท่าลี่ ขึ่ง เวียงสา
2
2
1
3
55010121
บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา
8
32
30
62
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์ เวียงสา
11
81
69
150
55010123
บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา
9
20
16
36
55010124
บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา
5
8
7
15
55010125
บ้านครกคำ ตาลชุม เวียงสา
8
33
27
60
55010126
บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา
5
6
7
13
55010127
บ้านป่าสัก ตาลชุม เวียงสา
0
0
0
0
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย ตาลชุม เวียงสา
0
0
0
0
55010129
ทุ่งศรีทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา
6
35
21
56
55010130
ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา
6
10
11
21
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม นาเหลือง เวียงสา
6
39
22
61
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา นาเหลือง เวียงสา
5
9
5
14
55010133
บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา
5
7
10
17
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้ว เวียงสา
8
44
39
83
55010137
บ้านสาลี่ น้ำมวบ เวียงสา
7
23
21
44
55010138
บ้านน้ำมวบ น้ำมวบ เวียงสา
8
122
96
218
55010140
บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิง เวียงสา
9
69
63
132
55010141
ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิง เวียงสา
9
46
51
97
55010143
ไตรธารวิทยา แม่ขะนิง เวียงสา
9
39
33
72
55010144
บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา
5
8
14
22
55010146
บ้านวัวแดง แม่สา เวียงสา
2
1
6
7
55010147
บ้านสาคร แม่สาคร เวียงสา
23
10
13
23
55010148
บ้านท่ามงคล แม่สาคร เวียงสา
11
69
59
128
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาคร เวียงสา
7
43
36
79
55010150
บ้านไพรอุดม แม่สาคร เวียงสา
2
2
2
4
55010151
บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา
6
18
19
37
55010152
บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา
13
179
154
333
55010153
บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา
6
23
21
44
55010154
บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา
6
7
15
22
55010155
บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา
6
17
11
28
55010156
บ้านนาก้า ยาบหัวนา เวียงสา
5
8
11
19
55010158
บ้านสาลีก ส้าน เวียงสา
8
37
20
57
55010159
ชุมชนบ้านใหม่ ส้าน เวียงสา
8
71
71
142
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา
8
21
30
51
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา
8
25
26
51
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ ไหล่น่าน เวียงสา
6
11
14
25
55010163
บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา
1
1
1
2
55010164
บ้านไหล่น่าน ไหล่น่าน เวียงสา
9
29
22
51
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่าน เวียงสา
9
17
23
40
55010167
บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา
8
31
30
61
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย เวียงสา
8
24
11
35
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา
7
15
8
23
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา
8
35
40
75
55010171
บ้านพะเยา อ่ายนาไลย เวียงสา
6
7
7
14
55010172
บ้านอ่ายนาผา อ่ายนาไลย เวียงสา
7
9
8
17
55010173
บ้านนาไลย อ่ายนาไลย เวียงสา
8
11
14
25
55010174
บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา
9
44
39
83
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุง นาหมื่น
8
72
67
139
55010176
บ้านค้างอ้อย นาทะนุง นาหมื่น
8
31
54
85
55010177
บ้านน้ำเลา นาทะนุง นาหมื่น
8
20
26
46
55010178
บ้านห้วยนาย นาทะนุง นาหมื่น
6
15
10
25
55010180
บ้านคำเรือง บ่อแก้ว นาหมื่น
8
24
16
40
55010181
บ้านนาบอน บ่อแก้ว นาหมื่น
0
0
0
0
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาหมื่น
8
81
75
156
55010183
บ้านนายาง บ่อแก้ว นาหมื่น
8
63
45
108
55010184
บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น
8
24
23
47
55010185
บ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น
8
52
44
96
55010186
บ้านน้ำแพะ ปิงหลวง นาหมื่น
5
10
17
27
55010187
บ้านน้ำลี ปิงหลวง นาหมื่น
6
13
3
16
55010188
บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น
6
10
4
14
55010189
บ้านนาคา เมืองลี นาหมื่น
8
24
26
50
55010190
อนุบาลเมืองลี เมืองลี นาหมื่น
8
20
23
43
55010191
บ้านน้ำอูน เมืองลี นาหมื่น
4
10
4
14
55010192
บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์ สันติสุข
7
41
41
82
55010194
บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข
9
111
96
207
55010195
บ้านสบยาง ป่าแลวหลวง สันติสุข
8
21
30
51
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวง สันติสุข
11
79
94
173
55010198
บ้านป่าแดด พงษ์ สันติสุข
8
39
27
66
55010199
บ้านศรีบุญเรือง พงษ์ สันติสุข
8
38
32
70
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข
11
62
49
111
55010201
บ้านศรีนาม่าน พงษ์ สันติสุข
11
76
62
138
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์ สันติสุข
11
65
61
126
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์ สันติสุข
8
55
43
98
55010204
บ้านปางช้าง พงษ์ สันติสุข
8
40
25
65
55010206
บ้านหัวนา ท่าน้าว ภูเพียง
0
0
0
0
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว ภูเพียง
9
87
45
132
55010208
บ้านม่วงใหม่ นาปัง ภูเพียง
8
33
47
80
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ภูเพียง
8
11
12
23
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ภูเพียง
11
66
56
122
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ภูเพียง
0
0
0
0
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ภูเพียง
8
41
33
74
55010216
บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้ว ภูเพียง
11
90
86
176
55010217
บ้านฝายแก้ว ฝายแก้ว ภูเพียง
0
0
0
0
55010219
บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง
12
22
17
39
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) ฝายแก้ว ภูเพียง
0
0
0
0
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้ว ภูเพียง
8
18
9
27
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ด ภูเพียง
8
39
26
65
55010226
บ้านเมืองจัง เมืองจัง ภูเพียง
7
33
29
62
55010228
บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง
10
45
50
95