ข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 12,642 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 12,642 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 12,642 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
เด็กยากจน
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
เด็กถูกทอดทิ้ง
กำพร้า
ชนกลุ่มน้อย
55010001
บ้านนาผา
53
53
0
0
0
0
0
55010002
บ้านน้ำครกใหม่
110
110
0
0
0
0
0
55010004
บ้านธงหลวง
20
20
0
0
0
0
0
55010006
บ้านไชยสถาน
92
92
0
0
0
0
0
55010007
บ้านศรีเกิด
0
0
0
0
0
0
0
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้
62
62
0
0
0
0
0
55010011
บ้านถืมตอง
103
103
0
0
0
0
0
55010013
บ้านซาวหลวง
98
98
0
0
0
0
0
55010014
บ้านนวราษฎร์
50
50
0
0
0
0
0
55010015
บ้านนาซาว
21
21
0
0
0
0
0
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา
43
43
0
0
0
0
0
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
113
113
0
0
0
0
0
55010018
ราชานุบาล
0
0
0
0
0
0
0
55010019
บ้านวังหมอ
23
23
0
0
0
0
0
55010020
บ้านสะละภูเวียง
4
4
0
0
0
0
0
55010022
บ้านสันติภาพ
21
21
0
0
0
0
0
55010023
บ้านทรายทอง
0
0
0
0
0
0
0
55010024
บ้านน้ำงาว
119
119
0
0
0
0
0
55010025
บ้านผาขวาง
62
62
0
0
0
0
0
55010026
บ้านผาตูบ
40
40
0
0
0
0
0
55010027
บ้านผาสิงห์
36
36
0
0
0
0
0
55010028
บ้านศรีนาป่าน
0
0
0
0
0
0
0
55010029
บ้านห้วยมอญ
84
84
0
0
0
0
0
55010030
บ้านเรือง
41
41
0
0
0
0
0
55010031
บ้านดอนเฟือง
49
49
0
0
0
0
0
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
13
13
0
0
0
0
0
55010033
บ้านบ่อสวก
0
0
0
0
0
0
0
55010034
บ้านป่าคา
3
3
0
0
0
0
0
55010035
บ้านต้าม
64
64
0
0
0
0
0
55010036
บ้านเชียงยืน
52
52
0
0
0
0
0
55010037
บ้านน้ำโค้ง
309
309
0
0
0
0
0
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
15
14
1
0
0
0
0
55010039
บ้านสะเนียน
0
0
0
0
0
0
0
55010040
บ้านสองแคว
397
397
0
0
0
0
0
55010041
บ้านปางเป๋ย
348
348
0
0
0
0
0
55010042
บ้านกาใส
28
27
0
1
0
0
0
55010043
บ้านวังตาว
42
42
0
0
0
0
0
55010044
บ้านห้วยปุก
13
13
0
0
0
0
0
55010045
บ้านห้วยเฮือ
30
30
0
0
0
0
0
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
0
0
0
0
0
0
0
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา
133
133
0
0
0
0
0
55010048
บ้านน้ำปาย
79
79
0
0
0
0
0
55010049
บ้านป่าสัก
52
52
0
0
0
0
0
55010051
บ้านน้ำปูน
38
38
0
0
0
0
0
55010052
บ้านน้ำพาง
121
121
0
0
0
0
0
55010056
มิตรมวลชน 3
0
0
0
0
0
0
0
55010057
บ้านร่มเกล้า
223
223
0
0
0
0
0
55010058
บ้านน้ำตวง
276
275
0
0
1
0
0
55010059
บ้านตอง
123
123
0
0
0
0
0
55010060
บ้านก้อ
82
80
0
0
0
2
0
55010061
บ้านแคว้ง
56
56
0
0
0
0
0
55010063
บ้านพรหม
34
34
0
0
0
0
0
55010064
ชุมชนบ้านนาคา
121
121
0
0
0
0
0
55010065
บ้านกิ่วน้ำ
31
31
0
0
0
0
0
55010068
บ้านห้วยบง
46
46
0
0
0
0
0
55010071
บ้านพี้ใต้
102
102
0
0
0
0
0
55010072
บ้านพี้เหนือ
18
18
0
0
0
0
0
55010073
บ้านเป้า
108
108
0
0
0
0
0
55010076
บ้านฟ้า
115
115
0
0
0
0
0
55010077
บ้านวังยาว
98
98
0
0
0
0
0
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
0
0
0
0
0
0
0
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
81
81
0
0
0
0
0
55010080
ชุมชนบ้านหลวง
40
40
0
0
0
0
0
55010082
บ้านน้ำหิน
37
37
0
0
0
0
0
55010083
บ้านเชียงของ
44
44
0
0
0
0
0
55010084
บ้านห้วยเลา
16
16
0
0
0
0
0
55010085
บ้านนาหล่าย
42
42
0
0
0
0
0
55010086
บ้านบุ้ง
22
22
0
0
0
0
0
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
205
205
0
0
0
0
0
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง
39
39
0
0
0
0
0
55010089
บ้านพืชเจริญ
39
39
0
0
0
0
0
55010090
บ้านน้ำพุ
36
36
0
0
0
0
0
55010092
บ้านเปา
177
177
0
0
0
0
0
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย
218
217
1
0
0
0
0
55010094
บ้านนาไค้
113
113
0
0
0
0
0
55010095
บ้านทัพม่าน
20
20
0
0
0
0
0
55010096
บ้านใหม่
114
114
0
0
0
0
0
55010097
บ้านหัวเมือง
68
68
0
0
0
0
0
55010099
บ้านน้ำหก
3
3
0
0
0
0
0
55010100
บ้านหนองบัว
81
81
0
0
0
0
0
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
60
60
0
0
0
0
0
55010103
บ้านศาลา
35
35
0
0
0
0
0
55010104
บ้านสถาน
55
55
0
0
0
0
0
55010105
บ้านนา
215
215
0
0
0
0
0
55010106
บ้านน้ำลัด
41
41
0
0
0
0
0
55010108
บ้านสันทะ
125
125
0
0
0
0
0
55010109
บ้านเชตวัน
64
64
0
0
0
0
0
55010110
บ้านห้วยส้ม
46
46
0
0
0
0
0
55010111
บ้านห้วยจอย
0
0
0
0
0
0
0
55010112
บ้านส้าน
25
25
0
0
0
0
0
55010113
ประกิตเวชศักดิ์
416
416
0
0
0
0
0
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
503
503
0
0
0
0
0
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
59
59
0
0
0
0
0
55010116
บ้านดอนไชย
0
0
0
0
0
0
0
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล
193
193
0
0
0
0
0
55010120
บ้านท่าลี่
7
7
0
0
0
0
0
55010121
บ้านหลับมืนพรวน
60
60
0
0
0
0
0
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร
158
158
0
0
0
0
0
55010123
บ้านปางสา
34
34
0
0
0
0
0
55010124
บ้านนาเคียน
18
18
0
0
0
0
0
55010125
บ้านครกคำ
63
63
0
0
0
0
0
55010126
บ้านนากอก
8
8
0
0
0
0
0
55010127
บ้านป่าสัก
3
3
0
0
0
0
0
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย
0
0
0
0
0
0
0
55010129
ทุ่งศรีทอง
48
48
0
0
0
0
0
55010130
ศรีนาชื่น
21
21
0
0
0
0
0
55010131
นาเหลืองไชยราม
61
61
0
0
0
0
0
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา
14
14
0
0
0
0
0
55010133
บ้านนาเหลืองใน
14
14
0
0
0
0
0
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
79
79
0
0
0
0
0
55010135
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
0
0
0
0
0
0
0
55010136
บ้านวังม่วง
0
0
0
0
0
0
0
55010137
บ้านสาลี่
50
50
0
0
0
0
0
55010138
บ้านน้ำมวบ
128
128
0
0
0
0
0
55010140
บ้านแม่ขะนิง
108
108
0
0
0
0
0
55010141
ภูเค็งพัฒนา
94
94
0
0
0
0
0
55010142
ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
0
0
0
0
0
0
0
55010143
ไตรธารวิทยา
59
59
0
0
0
0
0
55010144
บ้านหัวนา
21
21
0
0
0
0
0
55010146
บ้านวัวแดง
7
7
0
0
0
0
0
55010147
บ้านสาคร
26
26
0
0
0
0
0
55010148
บ้านท่ามงคล
130
130
0
0
0
0
0
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม
75
75
0
0
0
0
0
55010150
บ้านไพรอุดม
8
8
0
0
0
0
0
55010151
บ้านฮากฮาน
49
48
1
0
0
0
0
55010152
บ้านบ่อหอย
272
164
0
0
0
0
108
55010153
บ้านสะเลียม
39
39
0
0
0
0
0
55010154
บ้านห้วยหลอด
27
27
0
0
0
0
0
55010155
บ้านป่าหุ่ง
30
30
0
0
0
0
0
55010156
บ้านนาก้า
21
21
0
0
0
0
0
55010158
บ้านสาลีก
54
54
0
0
0
0
0
55010159
ชุมชนบ้านใหม่
140
140
0
0
0
0
0
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร
56
56
0
0
0
0
0
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่
35
30
5
0
0
0
0
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
20
20
0
0
0
0
0
55010163
บ้านนาสา
2
2
0
0
0
0
0
55010164
บ้านไหล่น่าน
56
56
0
0
0
0
0
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา
39
39
0
0
0
0
0
55010167
บ้านชมพู
59
59
0
0
0
0
0
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง
34
34
0
0
0
0
0
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น
24
21
3
0
0
0
0
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น
68
68
0
0
0
0
0
55010171
บ้านพะเยา
13
13
0
0
0
0
0
55010172
บ้านอ่ายนาผา
18
18
0
0
0
0
0
55010173
บ้านนาไลย
21
21
0
0
0
0
0
55010174
บ้านปงสนุก
84
84
0
0
0
0
0
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง
124
123
0
0
0
1
0
55010176
บ้านค้างอ้อย
33
32
1
0
0
0
0
55010177
บ้านน้ำเลา
45
45
0
0
0
0
0
55010178
บ้านห้วยนาย
25
25
0
0
0
0
0
55010180
บ้านคำเรือง
38
37
0
1
0
0
0
55010181
บ้านนาบอน
0
0
0
0
0
0
0
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
95
94
0
0
0
1
0
55010183
บ้านนายาง
80
80
0
0
0
0
0
55010184
บ้านปิงใน
41
41
0
0
0
0
0
55010185
บ้านปิงหลวง
64
64
0
0
0
0
0
55010186
บ้านน้ำแพะ
28
28
0
0
0
0
0
55010187
บ้านน้ำลี
14
14
0
0
0
0
0
55010188
บ้านน้ำเคิม
16
15
1
0
0
0
0
55010189
บ้านนาคา
56
56
0
0
0
0
0
55010190
อนุบาลเมืองลี
41
41
0
0
0
0
0
55010191
บ้านน้ำอูน
17
17
0
0
0
0
0
55010192
บ้านโป่งคำ
17
17
0
0
0
0
0
55010194
บ้านดู่พงษ์
107
107
0
0
0
0
0
55010195
บ้านสบยาง
48
48
0
0
0
0
0
55010196
บ้านป่าอ้อย
0
0
0
0
0
0
0
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา
173
173
0
0
0
0
0
55010198
บ้านป่าแดด
63
63
0
0
0
0
0
55010199
บ้านศรีบุญเรือง
57
57
0
0
0
0
0
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว
116
116
0
0
0
0
0
55010201
บ้านศรีนาม่าน
126
126
0
0
0
0
0
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา
125
125
0
0
0
0
0
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์
93
93
0
0
0
0
0
55010204
บ้านปางช้าง
55
55
0
0
0
0
0
55010206
บ้านหัวนา
0
0
0
0
0
0
0
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
106
106
0
0
0
0
0
55010208
บ้านม่วงใหม่
92
92
0
0
0
0
0
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น
21
21
0
0
0
0
0
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน
138
138
0
0
0
0
0
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง
7
7
0
0
0
0
0
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ
69
69
0
0
0
0
0
55010216
บ้านทุ่งน้อย
144
144
0
0
0
0
0
55010217
บ้านฝายแก้ว
0
0
0
0
0
0
0
55010218
บ้านห้วยคำ
0
0
0
0
0
0
0
55010219
บ้านห้วยไฮ
43
43
0
0
0
0
0
55010220
บ้านป่าสัก
0
0
0
0
0
0
0
55010221
บ้านท่าล้อ
0
0
0
0
0
0
0
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ
31
31
0
0
0
0
0
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด
45
45
0
0
0
0
0
55010226
บ้านเมืองจัง
61
61
0
0
0
0
0
55010228
บ้านหาดเค็ด
87
87
0
0
0
0
0