ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ (25 มิถุนายน 2564)


63
จำนวนนักเรียน
35
นักเรียนชาย
28
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
7
5
12
อนุบาล 3
1
2
2
4
รวมอนุบาล
2
9
7
16
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
4
1
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
1
7
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
1
6
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
5
6
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
4
8
12
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
5
11
รวมประถมศึกษา
6
26
21
47
รวมทั้งหมด
8
35
28
63
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 16 คน

25.40%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 47 คน

74.60%