ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาซาว (25 มิถุนายน 2564)


22
จำนวนนักเรียน
8
นักเรียนชาย
14
นักเรียนหญิง
7
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
1
1
อนุบาล 3
1
3
3
6
รวมอนุบาล
2
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
0
4
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
3
3
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
0
3
3
รวมประถมศึกษา
5
5
10
15
รวมทั้งหมด
7
8
14
22
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

31.82%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน

68.18%