ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมอญ (18 กรกฏาคม 2563)


92
จำนวนนักเรียน
44
นักเรียนชาย
48
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
4
5
9
อนุบาล 3
1
3
2
5
รวมอนุบาล
2
7
7
14
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
6
9
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
6
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
1
4
รวมประถมศึกษา
6
24
22
46
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
3
5
8
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
5
6
11
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
5
8
13
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
13
19
32
รวมทั้งหมด
11
44
48
92
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 14 คน

15.22%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

50.00%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 32 คน

34.78%