ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแคว้ง (25 มิถุนายน 2564)


52
จำนวนนักเรียน
25
นักเรียนชาย
27
นักเรียนหญิง
7
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
1
3
2
5
รวมอนุบาล
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
5
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
7
4
11
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
3
5
8
รวมประถมศึกษา
6
22
25
47
รวมทั้งหมด
7
25
27
52
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

9.62%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 47 คน

90.38%