ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไลย (25 มิถุนายน 2564)


25
จำนวนนักเรียน
11
นักเรียนชาย
14
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
0
1
อนุบาล 3
1
2
0
2
รวมอนุบาล
2
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
5
7
รวมประถมศึกษา
6
8
14
22
รวมทั้งหมด
8
11
14
25
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

12.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน

88.00%