ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว (25 มิถุนายน 2564)


111
จำนวนนักเรียน
62
นักเรียนชาย
49
นักเรียนหญิง
11
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
6
3
9
อนุบาล 3
1
6
8
14
รวมอนุบาล
2
12
11
23
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
6
5
11
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
6
2
8
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
7
15
รวมประถมศึกษา
6
35
27
62
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
5
5
10
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
5
4
9
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
5
2
7
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
15
11
26
รวมทั้งหมด
11
62
49
111
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 23 คน

20.72%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คน

55.86%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 26 คน

23.42%