ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางช้าง (25 มิถุนายน 2564)


65
จำนวนนักเรียน
40
นักเรียนชาย
25
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
8
2
10
อนุบาล 3
1
5
4
9
รวมอนุบาล
2
13
6
19
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
6
6
12
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
4
4
8
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
3
2
5
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
6
2
8
รวมประถมศึกษา
6
27
19
46
รวมทั้งหมด
8
40
25
65
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 19 คน

29.23%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 46 คน

70.77%