ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายมานพ  เถรหมื่นไวย
ชื่อ-สกุล (en) : MANOP  THAENMUENWAI
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0939353225  
อีเมล์ : manop@ednan1.go.th

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ5  
ว.ด.ป.บรรจุ : 10022540  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
5/12/50
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่มที่ 125 ตอนที่ 13 ข หน้าที่ 7/263
25/06/51
5/12/47
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่มที่ 122 ตอน 11 ข หน้าที่ 302
23/7/48
28/07/60
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 134 ตอนที่ 52 ข ลำดับที่ 3433 หน้า 84
16/10/60