ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ
ชื่อ-สกุล (en) : Niwat  Chailaert
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0897596889  
อีเมล์ : Nitwatthai811@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 555  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/05/2526  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
5/12/2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่มที่ 121 ตอนที่ 4ข หน้าที่ 150 ลำดับที่ 1778
10/03/2547
5/12/2542
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่มที่ 117 ตอนที่ 4ข (เล่มที่ 8/4) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 1671
22/02/2543
05/12/37
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่มที่ 112 ตอนที่ 5ข หน้าที่ 55
28/04/2538
05/12/2552
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่มที่ 127 ตอนที่ 6 ข หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1776
06/06/2553
05/12/2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 126 ตอนที่ 11 ข หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1710
18/08/2552