ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสมเร็จ  อุดแดง
ชื่อ-สกุล (en) : Somret   Autdaeng
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0931383487  
อีเมล์ : success_nan23@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 1  
ว.ด.ป.บรรจุ : 02/06/2523  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2545
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 120 ตอนที่ 6ข หน้าที่ 4
13/03/2545
05/12/2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 115 ตอน 2ข หน้าที่ 9
18/01/2541
05/12/2538
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่ม 116 ตอนที่ 4ข หน้าที่ 12
15/03/2539
05/12/2534
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่ม 109 ตอนที่ 76 หน้าที่ 114
10/06/2535
05/12/2531
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
เล่ม 106 ตอนที่ 15 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 92
30/01/2532