ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางรุ่งทิพย์   สายมา
ชื่อ-สกุล (en) : Rungtip  Saima
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0918547128  
อีเมล์ : rungtipsaima@hotmail.co.thและrungtip.saima@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ 32  
ว.ด.ป.บรรจุ : 20/09/2533  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มนโยบายและแผน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่ม 134 ตอนที่ 52 ข หน้าที่ 210 ลำดับที่ 10557
16/10/2560
05/12/2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข หน้าที่ 230 ลำดับที่ 11216
15/08/2552
05/12/2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 121 ตอนที่ 4 ข หน้าที่ 19 ลำดับที่ 12212
10/03/2547
05/12/2541
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่ม 116 ตอนที่ 3 ข หน้าที่ 260 ลำดับที่ 6133
29/01/2542