ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช  รอดจินดา
ชื่อ-สกุล (en) : Aeting Maj.Suradej  Rodjinda
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 091-0689768  
อีเมล์ : sursdej.rodjinda@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 3  
ว.ด.ป.บรรจุ : 10/10/2503  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
วิชาเอก : ปร.ด. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
5/12/2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่มที่ 112ตอนที่ 5ข ลำดับที่ 113
28/01/2538
5/12/2541
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่มที่ 116 ตอนที่ 3ข หน้าที่ 9 (เล่มที่ 8)
29/01/2542
5/12/2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
-
-
23/07/2548
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 122 ตอนที่ 11ข (เล่มที่ 8) ลำดับที่ 9959
5/12/2547
05/12/2553
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่มที่ 128 ตอนที่ 6 ข หน้าที่ 75 ลำดับที่ 3539
28/08/2554
05/12/2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่มที่ 115 ตอนที่ 2 ลำดับที่ 135
18/01/2541