ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพย์วภา  ทาอาจ
ชื่อ-สกุล (en) : Thipwapha  Taard
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0814724763  
อีเมล์ : thipwapa@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ 2  
ว.ด.ป.บรรจุ : 07/06/2536  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 134 ตอน 52 ข ลำดับ 10574 หน้า 221
16/10/2560
05/12/2556
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 131 ตอน 11 ข ลำดับ1086 หน้า 176
15/05/2557
05/12/2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่ม 125 ตอน 13 ข หน้า 23 ลำดับ 1115
25/06/2551
05/12/2542
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
เล่ม 117 (เล่มที่ 8/5) ตอน 4 ข หน้า 298 ลำดับ 218
22/02/2543