ข้อมูลบุคลากรใน สพป.น่าน เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวปารณีย์  ทาอาจ
ชื่อ-สกุล (en) : Paranee  taart
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0846732449  
อีเมล์ : pa_ra_nee@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ3  
ว.ด.ป.บรรจุ : 14/01/2548  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
เล่มที่ 128 ตอนที่ 6 ข หน้าที่ 4 ลำดับที่ 203
28/08/2554