สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

177
โรงเรียนในสังกัด
17,333
จำนวนนักเรียน
1,839
จำนวนครูและบุคลากร
81
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 20
11.30
21 - 40 คน
 17
9.60
41 - 60 คน
 24
13.56
61 - 80 คน
 37
20.90
81 - 100 คน
 34
19.21
101 - 120 คน
 9
5.08
รวม
 138
77.97
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 34
19.21
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 11
6.21
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 1
0.56
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 1
0.56
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 185
104.52
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 138 แห่ง 77.97%

77.97%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 46 แห่ง 25.99%

25.99%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 1 แห่ง 0.56%

0.56%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 131 แห่ง 74.01%

74.01%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 42 แห่ง 23.73%

23.73%

ประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง 1.69%

1.69%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.56%

0.56%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
-ยังไม่กำหนดเครือข่าย-
รายละเอียดทั้งหมด