สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

190
โรงเรียนในสังกัด
25,498
จำนวนนักเรียน
2,285
จำนวนครูและบุคลากร
42
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 5
2.63
21 - 40 คน
 31
16.32
41 - 60 คน
 25
13.16
61 - 80 คน
 25
13.16
81 - 100 คน
 19
10.00
101 - 120 คน
 17
8.95
รวม
 119
62.63
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 37
19.47
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 18
9.47
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 12
6.32
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 4
2.11
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 190
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 119 แห่ง 62.63%

62.63%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 67 แห่ง 35.26%

35.26%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 4 แห่ง 2.11%

2.11%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 143 แห่ง 75.26%

75.26%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 44 แห่ง 23.16%

23.16%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 แห่ง 1.58%

1.58%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน