สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

255
โรงเรียนในสังกัด
37,641
จำนวนนักเรียน
3,009
จำนวนครูและบุคลากร
65
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 11
4.31
21 - 40 คน
 18
7.06
41 - 60 คน
 29
11.37
61 - 80 คน
 33
12.94
81 - 100 คน
 33
12.94
101 - 120 คน
 22
8.63
รวม
 143
56.08
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 69
27.06
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 21
8.24
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 18
7.06
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 6
2.35
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.39
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 258
101.18
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 143 แห่ง 56.08%

56.08%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 108 แห่ง 42.35%

42.35%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 6 แห่ง 2.35%

2.35%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 0.39%

0.39%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 192 แห่ง 75.29%

75.29%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 แห่ง 22.35%

22.35%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 แห่ง 0.39%

0.39%

ประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง 1.57%

1.57%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.39%

0.39%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน (20 กลุ่ม)
รายละเอียดทั้งหมด