คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายอนุกูล ทองนุ้ย
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการ

  นายวิวัฒน์ สมานชาติ
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการ

  นายสำราญ ศรีจันทร์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ชำนาญการ
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
 • นายคำรณ ดินแดง
  บริหารงานบุคคล
  นายชรินทร์ เจริญไชย
  นิเทศติดตามฯ
  นางกมลทิพย์ ประชานันท์
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นายสมคิด ประครองญาติ
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู
  หน่วยตรวจสอบภายใน