4,319

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

4,319

คอมพิวเตอร์ใช้เรียน/สอน

973

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร

973

คอมพิวเตอร์ใช้บริหาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ
รหัสโรงเรียน โรงเรียน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารจัดการ
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ได้รับจัดสรร
จัดหาเอง/บริจาค
รวม
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
1
47020016
บ้านดอนม่วยโนนค้อ
5
0
5
5
0
2
0
2
2
0
2
47020017
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
3
0
3
3
0
1
2
3
2
1
3
47020018
บ้านช้างมิ่ง
7
0
7
7
0
0
6
6
6
0
4
47020019
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
25
11
36
16
25
4
3
7
4
3
5
47020020
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
6
0
6
6
0
0
3
3
3
0
6
47020021
บ้านตาลเลียน
21
0
21
21
0
1
1
2
1
0
7
47020022
บ้านเชิงชุม
12
0
12
0
12
0
0
0
0
0
8
47020023
บ้านโนนพอก
0
10
10
1
9
4
0
4
2
2
9
47020024
บ้านกุดน้ำขุ่น
21
0
21
14
7
1
0
1
1
0
10
47020025
บ้านนาขามผดุงวิทยา
2
6
8
2
6
1
0
1
0
0
11
47020026
บ้านถ่อน
11
5
16
16
0
3
0
3
3
0
12
47020027
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
16
0
16
16
0
8
0
8
8
0
13
47020028
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
20
0
20
20
0
1
0
1
0
1
14
47020029
บ้านนาเลา
5
0
5
3
2
1
0
1
1
0
15
47020030
บ้านอูนดง
39
0
39
22
17
11
0
11
11
0
16
47020031
บ้านนาใน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
47020032
บ้านผักคำภู
10
20
30
20
10
2
2
4
2
2
18
47020033
บ้านโนนเรือตอเรือ
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
19
47020034
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
22
15
37
14
23
0
2
2
2
0
20
47020035
บ้านกลางหนองดินดำ
3
5
8
8
0
2
0
2
2
0
21
47020036
บ้านนาสาวนาน
10
11
21
11
10
1
2
3
3
0
22
47020037
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
11
20
31
31
0
0
8
8
8
0
23
47020038
บ้านภูเพ็ก
5
1
6
6
0
0
2
2
1
1
24
47020039
บ้านบะฮี
10
0
10
10
0
4
0
4
4
0
25
47020040
บ้านท่าสองคอน
6
13
19
13
6
3
2
5
3
2
26
47020041
บ้านนาตากาง
4
0
4
4
0
4
0
4
2
2
27
47020042
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
7
0
7
7
0
0
4
4
3
1
28
47020043
บ้านบะหัวเมย
6
0
6
6
0
0
1
1
1
0
29
47020044
อนุบาลพรรณานิคม
20
25
45
30
15
5
7
12
9
3
30
47020045
วัดสุทธิมงคล
6
0
6
6
0
1
1
2
2
0
31
47020046
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
3
15
18
6
12
0
2
2
2
0
32
47020047
บ้านบะทองนาหัวช้าง
8
0
8
8
0
3
1
4
1
3
33
47020049
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
29
8
37
25
12
1
4
5
4
1
34
47020050
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
1
7
8
1
7
1
0
1
1
0
35
47020051
บ้านสมสะอาด
12
1
13
13
0
2
2
4
2
0
36
47020052
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
11
0
11
11
0
0
1
1
1
0
37
47020053
บ้านสูงเนินสามัคคี
25
15
40
40
0
1
4
5
5
0
38
47020054
บ้านทิดไทย
6
0
6
3
3
1
2
3
1
1
39
47020055
บ้านคำแหว
8
0
8
8
0
1
5
6
1
5
40
47020056
บ้านไร่บ้านไฮ่
11
9
20
10
10
4
1
5
3
2
41
47020057
บ้านคำข่า
20
0
20
20
0
5
0
5
5
0
42
47020058
บ้านโนนอุดม
17
0
17
7
7
1
0
1
1
0
43
47020059
บ้านโคก
11
0
11
11
0
0
4
4
2
2
44
47020060
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
2
4
6
6
0
1
1
2
2
0
45
47020061
บ้านหินแตก
1
5
6
6
0
2
0
2
2
0
46
47020062
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
37
0
37
37
0
8
0
8
8
0
47
47020063
บ้านบึง
17
0
17
14
3
1
0
1
1
0
48
47020064
บ้านหนองหวาย
7
0
7
6
1
0
1
1
0
1
49
47020065
บ้านเปือย
2
2
4
1
3
1
0
1
0
1
50
47020066
บ้านขมิ้น
4
0
4
3
1
1
0
1
1
0
51
47020067
บ้านบัว (สระพังวิทยา)
21
17
38
18
20
13
0
13
12
1
52
47020068
บ้านสว่าง
4
24
28
18
6
4
0
4
3
1
53
47020069
บ้านดอนกอย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
47020070
บ้านโนนทรายคำ
17
0
17
10
7
14
0
14
9
5
55
47020071
บ้านนาถ่อน
17
6
23
3
20
8
4
12
10
2
56
47020072
บ้านต้นผึ้ง
15
0
15
10
0
0
3
3
3
0
57
47020073
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
11
0
11
11
0
3
0
3
3
0
58
47020074
บ้านนาล้อม
6
0
6
6
0
1
0
1
1
0
59
47020076
บ้านดอนดู่
0
13
13
3
10
0
2
2
2
0
60
47020077
บ้านโนนขมิ้น
4
4
8
4
4
0
2
2
2
0
61
47020078
บ้านโคกสามัคคี
6
0
6
6
0
1
2
3
1
2
62
47020079
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
31
61
92
72
20
0
9
9
9
0
63
47020080
บ้านนาเหมือง
12
11
23
17
5
7
0
7
7
0
64
47020081
บ้านดอนตาลโนนสูง
12
30
42
30
0
1
0
1
1
0
65
47020082
บ้านหนองหญ้าปล้อง
0
10
10
10
0
0
0
0
0
0
66
47020083
บ้านสร้างขุ่ย
1
6
7
6
2
1
1
2
2
0
67
47020084
ชุมชนดงม่วงไข่
26
0
26
26
0
5
1
6
6
0
68
47020085
บ้านผ้าขาวโพนแพง
10
13
23
23
0
2
3
5
5
0
69
47020086
บ้านม่วงคำ
13
8
21
21
0
1
0
1
1
0
70
47020087
บ้านดอนหวาย
0
4
4
2
2
0
3
3
3
0
71
47020088
บ้านนาแยง
10
9
19
9
10
5
0
5
5
0
72
47020089
บ้านหนองบัว
22
0
22
5
17
3
1
4
3
1
73
47020090
บ้านแร่
10
15
25
20
5
0
17
17
17
0
74
47020091
บ้านสมสะอาด
7
0
7
7
0
0
0
0
0
0
75
47020092
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
1
4
5
3
2
0
1
1
1
0
76
47020093
บ้านหนองไฮ
2
5
7
5
0
0
5
5
5
0
77
47020094
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
78
47020095
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
27
31
58
28
30
3
3
6
5
1
79
47020096
บ้านท่าลาด
5
0
5
5
0
0
0
0
0
0
80
47020097
บ้านสงเปลือย
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
81
47020098
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
40
0
40
40
0
5
1
6
6
0
82
47020099
บ้านอุ่มเหม้า
10
24
34
30
4
6
1
7
7
0
83
47020100
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
6
9
15
15
0
1
1
2
2
0
84
47020102
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
20
0
20
20
0
5
0
5
5
0
85
47020103
บ้านดงบังป่าโจด
10
0
10
10
0
0
1
1
1
0
86
47020104
บ้านโคกตาดทอง
2
12
14
2
10
1
1
2
1
1
87
47020105
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
11
0
11
11
0
2
0
2
2
0
88
47020106
บ้านทุ่งเชือก
24
1
25
19
6
3
1
4
3
1
89
47020107
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
12
0
12
8
4
5
5
10
10
0
90
47020108
บ้านหนองแปน
0
7
7
7
0
0
1
1
1
0
91
47020109
บ้านคำบ่อ
16
9
25
21
4
2
2
4
2
0
92
47020110
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
17
0
17
15
2
4
0
4
4
0
93
47020111
บ้านตาดภูวง
23
13
36
30
6
0
0
0
0
0
94
47020112
บ้านดงคำโพธิ์
20
3
23
23
0
0
1
1
1
0
95
47020113
บ้านดอนยานาง
1
0
1
0
1
1
1
2
1
0
96
47020114
บ้านโคกศาลา
1
1
2
1
0
0
1
1
0
1
97
47020115
บ้านผักตบ
3
5
8
1
7
1
1
2
1
1
98
47020116
บ้านไฮ่ปลาโหล
37
0
37
27
10
14
1
15
14
1
99
47020117
บ้านนาบ่อ
1
8
9
2
7
2
0
2
1
1
100
47020118
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
11
20
31
21
0
4
0
4
4
0
101
47020119
บ้านโพนไผ่
10
3
13
1
2
0
3
3
2
1
102
47020120
บ้านห้วยบาง
12
0
12
4
8
1
2
3
2
0
103
47020121
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
9
0
9
7
2
2
0
2
2
0
104
47020122
บ้านหนองแวง
3
5
8
2
6
1
0
1
0
1
105
47020123
วาริชภูมิพิทยาคาร
19
15
34
27
7
2
7
9
9
0
106
47020124
บ้านธาตุกุดพร้าว
0
3
3
3
1
2
1
3
3
0
107
47020125
บ้านกุดตะกาบ
27
0
27
18
0
8
0
8
6
0
108
47020126
บ้านจำปาศิริราษฎร์
12
0
12
5
7
0
1
1
1
0
109
47020127
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
32
0
32
20
12
1
0
1
1
0
110
47020128
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
12
0
12
4
8
1
0
1
0
1
111
47020129
บ้านห้วยเหล็กไฟ
10
0
10
5
5
7
0
7
5
2
112
47020130
บ้านดงสว่าง
10
0
10
10
0
0
0
0
0
0
113
47020131
บ้านหนองเบญจ
18
5
23
23
0
2
0
2
2
0
114
47020132
บ้านสุวรรณคาม
10
0
10
6
4
11
0
11
2
9
115
47020133
บ้านอูนโคก
12
0
12
7
5
3
0
3
3
0
116
47020134
บ้านหนองบัวบาน
6
0
6
6
0
1
2
3
3
0
117
47020135
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
7
6
13
10
3
1
1
2
1
0
118
47020137
ชุมชนบ้านหนองปลิง
10
8
18
3
15
0
0
0
0
0
119
47020138
บ้านค้อใต้
5
0
5
5
0
1
1
2
2
0
120
47020139
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
27
0
27
20
7
9
1
10
9
1
121
47020140
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
10
12
22
20
2
1
3
4
4
0
122
47020141
ชุมพลศึกษา
6
10
16
16
0
1
0
1
1
0
123
47020142
คำเจริญวิทยา
6
0
6
6
0
0
2
2
2
0
124
47020143
กุดจิกนาสมบูรณ์
23
10
33
18
15
1
0
1
1
0
125
47020144
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
14
2
16
11
3
4
2
6
4
2
126
47020145
บ้านยางคำ
0
2
2
2
0
0
4
4
1
3
127
47020146
บ้านคำสะอาด
29
0
29
29
0
0
6
6
4
0
128
47020147
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
10
21
31
30
1
2
2
4
4
0
129
47020148
บ้านหนองหมากแซว
20
2
22
22
0
4
4
8
4
0
130
47020149
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
20
0
20
20
0
0
2
2
0
2
131
47020150
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
16
8
24
12
12
1
5
6
5
1
132
47020151
บ้านโคกคอนดอนม่วย
14
0
14
11
3
2
1
3
3
0
133
47020152
บ้านบึงโน
14
5
19
19
0
0
2
2
2
0
134
47020153
บ้านหนองไผ่
16
0
16
0
0
0
0
0
0
0
135
47020154
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
6
0
6
3
3
2
1
3
2
1
136
47020155
บ้านตาล
20
8
28
20
8
2
0
2
2
0
137
47020156
บ้านตาลโกน
18
10
28
18
0
5
0
5
5
0
138
47020157
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
22
0
22
10
12
5
0
5
3
2
139
47020158
บ้านหนองดินดำ
9
5
14
9
5
2
3
5
2
1
140
47020159
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
11
0
11
6
5
3
0
3
1
0
141
47020160
บ้านหนองหลักช้าง
0
0
0
0
0
7
0
7
3
4
142
47020161
บ้านนาเตียง
7
4
11
11
0
4
0
4
4
0
143
47020162
บ้านหนองหวาย
7
10
17
17
0
1
2
3
3
0
144
47020163
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
32
10
42
42
0
9
0
9
9
0
145
47020164
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
12
0
12
0
12
7
5
12
0
12
146
47020165
บ้านม้า
0
10
10
2
8
0
2
2
2
0
147
47020166
บ้านดอนยานาง
1
3
4
1
2
0
1
1
1
0
148
47020167
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
8
0
8
8
0
3
0
3
3
0
149
47020168
บ้านหนองหว้า
12
3
15
0
8
1
0
1
0
1
150
47020169
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
20
27
47
20
27
1
4
5
5
0
151
47020170
บ้านโคกหลวง
5
12
17
5
12
1
0
1
1
0
152
47020171
บ้านคันชา
0
10
10
6
4
0
1
1
1
0
153
47020172
บ้านหนองหอย
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
154
47020173
บ้านธาตุ
11
0
11
6
5
0
0
0
0
0
155
47020174
บงใต้โนนรังพัฒนา
20
10
30
22
8
4
5
9
9
0
156
47020175
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
8
0
8
8
0
2
0
2
2
0
157
47020176
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
1
10
11
8
2
0
1
1
1
0
158
47020177
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
14
0
14
13
1
3
0
3
3
0
159
47020178
บ้านโคกหนองกุง
10
5
15
15
0
2
0
2
2
0
160
47020179
บ้านคำนาดี
5
0
5
5
0
0
1
1
0
0
161
47020180
ชุมชนบงเหนือ
21
0
21
21
0
5
6
11
11
0
162
47020181
บ้านดอนหัน
12
0
12
6
0
1
0
1
1
0
163
47020182
บ้านขาว
7
0
7
7
0
0
0
0
0
0
164
47020183
บ้านบาก
6
9
15
11
4
1
1
2
2
0
165
47020184
บ้านจำปานาถ่อน
28
10
38
28
10
0
2
2
2
0
166
47020185
บ้านโคกสวัสดี
6
5
11
10
1
0
2
2
2
0
167
47020186
บ้านโนนสะอาด
1
11
12
7
5
0
2
2
2
0
168
47020187
บ้านหนองกุง
11
0
11
4
0
0
2
2
2
0
169
47020188
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
10
25
35
7
18
0
5
5
4
1
170
47020189
บ้านดอนม่วงไข่
7
3
10
0
10
0
0
0
0
0
171
47020190
บ้านคำไชยวาน
0
14
14
8
6
9
0
9
9
0
172
47020191
บ้านนาทม
1
10
11
1
10
1
4
5
5
0
173
47020192
บ้านคำสะแนน
10
2
12
0
10
8
0
8
8
0
174
47020193
บ้านหนามแท่ง
10
4
14
10
4
4
1
5
4
1
175
47020194
บ้านถ่อน
34
17
51
6
45
3
3
6
0
6
176
47020195
บ้านหนองบัวแพ
10
0
10
9
0
3
0
3
2
0
177
47020196
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
10
0
10
0
10
2
2
4
4
0
178
47020197
บ้านหนองตาล
4
2
6
6
0
0
0
0
0
0
179
47020198
บ้านทุ่งปลากัด
11
9
20
20
5
5
2
7
2
0
180
47020199
บ้านหนองหอยคัน
7
6
13
12
1
2
0
2
2
0
181
47020200
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
52
10
62
19
23
11
0
11
6
5
182
47020201
บ้านพันนา
5
14
19
6
13
0
2
2
1
1
183
47020202
บ้านถ่อน ต.พันนา
0
5
5
4
0
0
1
1
0
0
184
47020203
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
5
2
7
7
0
0
2
2
2
0
185
47020204
บ้านโพนสูง
11
0
11
11
0
0
4
4
4
0
186
47020205
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
2
5
7
1
6
2
0
2
0
2
187
47020206
บ้านดอนเชียงยืน
10
0
10
8
2
1
3
4
4
0
188
47020207
บ้านคำชนดงต้อง
12
0
12
12
0
0
2
2
2
0
189
47020208
บ้านนางัว
0
8
8
6
2
0
2
2
2
0
190
47020209
บ้านโคกสีไค
7
2
9
7
4
7
0
7
0
1
191
47020210
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
15
10
25
21
0
1
2
3
3
0
192
47020211
บ้านแวง
11
3
14
7
7
0
3
3
3
0
193
47020212
บ้านโนนเสาขวัญ
11
11
22
10
12
6
1
7
4
3
194
47020213
บ้านโพนงาม
5
5
10
5
5
1
1
2
0
2
195
47020214
บ้านสร้างแป้น
0
28
28
9
19
0
2
2
2
0
196
47020215
บ้านหนองชาด
10
0
10
10
0
1
0
1
1
0
197
47020216
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
10
30
40
30
10
13
5
18
18
18
198
47020217
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
20
5
25
15
10
2
2
4
3
1
199
47020218
อนุบาลสว่างแดนดิน
30
20
50
50
0
0
20
20
20
0
200
47020219
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
52
0
52
52
0
6
0
6
6
0
201
47020220
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
31
0
31
27
0
12
0
12
12
0
202
47020221
บ้านหวาย
6
0
6
6
0
2
2
4
2
2
203
47020222
หนองหลวงวิทยานุกูล
20
5
25
3
0
1
1
2
1
0
204
47020223
บ้านโคกดินแดง
18
0
18
18
0
1
0
1
1
0
205
47020224
บ้านโคกสำราญ
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
206
47020225
ชุมชัยหนองย่างชิ้น
6
0
6
0
0
1
0
1
0
0
207
47020226
บ้านชัยชนะ
10
4
14
0
14
4
2
6
5
1
208
47020227
ชุมชนบ้านท่าศิลา
20
0
20
20
0
5
0
5
5
0
209
47020228
บ้านภูตะคาม
20
0
20
20
0
4
1
5
6
0
210
47020229
บ้านสีสุกห้วยโมง
28
11
39
39
0
0
12
12
5
7
211
47020230
บ้านคำก้าว
11
0
11
11
0
4
1
5
5
0
212
47020231
บ้านท่าวารี
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
213
47020232
บ้านปทุมวาปี
10
6
16
10
6
3
2
5
3
1
214
47020233
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
20
5
25
10
15
4
0
4
4
0
215
47020234
บ้านโพนสวาง
0
8
8
1
0
0
1
1
1
0
216
47020235
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
7
0
7
7
0
1
0
1
1
0
217
47020236
อภัยดำรงธรรม
6
5
11
7
4
2
0
2
2
0
218
47020237
บ้านหนองม่วง
8
0
8
8
0
0
2
2
2
0
219
47020238
บ้านโคกสะอาด
4
8
12
6
6
2
0
2
2
0
220
47020239
จงกลกิตติขจรวิทยา
10
2
12
6
4
3
0
3
2
1
221
47020240
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
21
0
21
15
6
1
0
1
1
0
222
47020241
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
14
0
14
3
11
0
0
0
0
0
223
47020242
บ้านไทยเจริญ
7
0
7
7
0
0
2
2
1
1
224
47020243
อุดมสังวรวิทยา
21
0
21
16
5
8
0
8
8
0
225
47020244
ชุมชนส่องดาว
20
0
20
5
15
0
8
8
2
6
226
47020245
หนองใสพรเจริญวิทยา
25
0
25
23
2
6
0
6
6
0
227
47020246
บ้านทันสมัย
6
8
14
12
2
1
3
4
4
0
228
47020247
บ้านหนองกุง
0
4
4
4
4
0
1
1
1
0
229
47030184
บ้านโคกศิลา
24
0
24
17
7
18
0
18
18
0
230
47030185
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
21
0
21
10
11
5
0
5
1
4
231
47030186
บ้านคำบอน
2
4
6
5
1
1
1
2
1
1
232
47030187
อนุบาลเจริญศิลป์
37
0
37
28
9
2
1
3
3
0
233
47030188
บ้านทุ่งคำ
0
12
12
12
0
5
0
5
5
0
234
47030189
บ้านสร้างฟาก
0
0
0
1
0
1
2
3
2
0
235
47030190
บ้านนาดี
1
8
9
3
6
0
2
2
2
0
236
47030191
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
25
0
25
25
0
9
0
9
9
0
237
47030192
บ้านแกดำ
0
5
5
5
0
0
4
4
4
0
238
47030193
บ้านหนองฮังแหลว
4
10
14
6
8
0
3
3
2
1
239
47030194
บ้านทุ่งแก
0
4
4
4
0
0
1
1
1
0
240
47030195
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
11
0
11
1
10
1
0
1
1
0
241
47030196
บ้านดอนชัยวิทยา
25
20
45
36
9
4
0
4
4
0
242
47030197
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
4
10
14
10
4
1
0
1
1
0
243
47030198
หนองจาน
5
9
14
5
4
0
1
1
1
0
244
47030199
บ้านหนองน้อย
14
3
17
13
0
0
2
2
2
2
245
47030200
บ้านหนองแสง
16
0
16
13
0
2
0
2
2
0
246
47030201
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
0
10
10
8
2
7
0
7
6
0
247
47030202
บ้านหนองแวงน้อย
29
0
29
18
11
0
0
0
0
0
248
47030203
บ้านดงบาก
24
0
24
24
0
0
5
5
5
0
249
47030204
บ้านโพนบกหนองผือ
25
5
30
7
23
7
1
8
8
0
250
47030205
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
22
0
22
3
19
0
1
1
1
0
251
47030206
บ้านคำเม็ก
10
0
10
9
1
1
0
1
1
0
252
47030207
บ้านนาสีนวล
20
20
40
30
10
0
5
5
5
0
253
47030208
ทุ่งเจริญพัฒนา
7
0
7
0
0
1
1
2
2
0
254
47030209
บ้านดงสง่า
10
8
18
18
0
7
1
8
8
0
255
47030210
บ้านหนองแปน
20
0
20
18
2
0
0
0
0
0