ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
720
1,577
2,297
1
3
4
74
1
75
29
33
62
308
546
854
1,132
2,160
3,292

ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 3,289 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นายสราวุฒิ บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นางแสงเดือน ป้อมไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นางมณีรัตน์ บุญยืน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นางสาวรุ่งทิพย์ อภัยนอก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020016 บ้านดอนม่วยโนนค้อ นายสุธิมนต์ อ่อนสุระทุม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นายวชิราวุธ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางฑิมพิกา เขียวโฮม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางรจนา สงค์สอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางสาวสุนันทิยา พรหมมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางสาวสุดาวดี นิลเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางสาวสิรินทร์ทร พรหมส่วน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นายวัชชิระ สัพโส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว ว่าที่ร้อยตรีหญิง อุไรวรรณ พ่อป้องขวา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางนงนุช แก้วไชยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางดวง อุ่นคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางสาวแสงเดือน สมผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางนันท์นภัส บุญจันทร์ศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นายณรงค์ศักดิ์ จุดาบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางสาวกวิสรา ภูดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020018 บ้านช้างมิ่ง นายสมบัติ สัพโส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางกนิษฐา ศรีอำนวย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020018 บ้านช้างมิ่ง นายสุปกฤษณ์ สีเหลือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางรัชดาภรณ์ โมราราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายอดินันท์ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสินระเวศ อุทโธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสุวิมล แซ่เล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวจุไรรัตน์ นารินรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางยุพิน สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวกนกพรรณ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางจันทร์เพชร คะอังกุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางนิภาวัลย์ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวธนพร มงคลแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวสุนทรา ขันธ์พัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายเชาวฤทธิ์ จันฤาชัย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวจิรนันท์ จิตจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวกมลรัตน์ เตียงชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางธรรมสรณ์ สรรพศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นายไพสาร สุราษฏร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายอดิศร ไชยเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายพิกูลศักดิ์ เหลาแตว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายจตุพล ชนะชัยพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางเมฆลา ป้อมไชยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางจิตราภรณ์ เนื้อนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางสาวภัทราภรณ์ ป้องกัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายจิรายุทธ ไตรฆ้อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางวรารัตน์ ทิพม่อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นางสาวธารารัตน์ ชนะชัยพันธุ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายสกลรัตน์ เหลาแตว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020021 บ้านตาลเลียน นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายสามารถ แสนบัณฑิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายอัศวิน อุตระหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางโขมพัสต์ อัมวงศา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางอ้อยทิพย์ พรหมทะสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางอร่าม ยศรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายอดุล บาลลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางอภัสสร บาลลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายมานพ สุริยวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางภิระไทย จันทวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางสาวสุชานัน ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางรัชกร พลากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายสรายุทธ์ พลากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายเหินฟ้า วิชิต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายกรัยฤทธิ์ สุทธิโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางสาวสาวิตรี ปามี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายเกรียงศักดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020021 บ้านตาลเลียน นายสมหมาย แก้วกาไลย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020022 บ้านเชิงชุม นายพรเทพ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางโอลัน พนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางสุรัตติยา ราชครุฑ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางวนิดา โพธิทองดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นายนครมา พนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาธิยา สุวรรณวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางคำพันธ์ โมยะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นายดังไกล คำทะเนตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาวสุวรรณา โฉมจุ้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาวอุทัยทิพย์ ทองสิงห์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาววรัญญา หงษ์ภู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นายเรืองเดช สอนระวัตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นายสุรวุฒิ กลยนี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นายเทอดชัย ภาษี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020022 บ้านเชิงชุม นายสุดใจ เจริญยศ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาวสรารัตน์ ทัศน์จันดา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020023 บ้านโนนพอก นายสมสุข โคตรพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020023 บ้านโนนพอก นางสาวนิจจารีย์ หมุดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020023 บ้านโนนพอก นายคฑาวุธ โคตพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020023 บ้านโนนพอก นางปรีญา วงศ์สาเนา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นางสาวเพชรดา หาญคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นางสาวเสาวรส บุญชาญ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นายไวพจน์ จอมน้อยพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา นางรัชนี ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา นางสาวปริญณ์ลัดดา อุนาศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020025 บ้านนาขามผดุงวิทยา นายวุฒิศักดิ์ บาตดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020026 บ้านถ่อน นางกมลกรณ์ คำผาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายอดุล สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายสุรัตน์ บาตดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางศิริพร สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายอภูดม นาโควงค์สกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาวพัณนิดา เถายะบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายกิติศักดิ์ สมัครค้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาวอัญชนา ศรีสุทัศน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาวสาวินี คำหอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นางสาวกรรณิการ์ ศรีโยหะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020026 บ้านถ่อน นายสติ จันทร์ฤาชัย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020026 บ้านถ่อน นางสาววรัญญา แก้วสนิท ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020026 บ้านถ่อน นางสาววรรณนิษา ไชยวงศ์คต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020026 บ้านถ่อน นางสาวกุลณัฐ เถายะบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020026 บ้านถ่อน นางสาวประภัสรา ปิยาโยค ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางพิกุล เพียนอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางเทวรรณ สารทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายทูนวรรณ วะไลใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสุจิตรา วงษ์สมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาวสุนันทา โถบำรุง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาววรรณภา โสมชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาววรสุดา แฝงศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายอรรถพร เดชขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นางสาวยุนภา สัญจรเลิศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020027 บ้านห้วยบุ่นนาทัน นายวีรวัฒน์ นิคร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางธรรมนูญ ทัศนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางกิ่งดาว ชินบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายอภิรัฐ สารทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาววิชัดชณา จิตรักศิลป์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายวรรณรัตน์ สุวรรณพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาววรุณี ทิพชาติ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาวชลทิพย์ ไพคำนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาววาสนา อินทรวิศิษฎ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายภูวนัย อัคพิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ชนก อัคพิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020028 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร นายดิเรก มะลิทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020029 บ้านนาเลา นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา ว่าที่ร้อยตรีประทีป เขียวโฮม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นางสาวจุรีรัตน์ แจนโกนดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นางสาวกาญจนา อุณาภาคย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นางวิภาดา ดวงผุย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นางสาวปาริชาติ ทองทับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020029 บ้านนาเลา นายชนะ ไชยะตา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020029 บ้านนาเลา นางสาวมะลินดา มะลิทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020029 บ้านนาเลา นางสาวพรทิภา ลามคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020029 บ้านนาเลา นายวุฒิชัย พิมพบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020029 บ้านนาเลา นายอรรถชัย อัคพิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020030 บ้านอูนดง นายฉัตรชัย ถานะลุน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายสาสิน เพชรพรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายอภิรัฐ สมงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาววลัยรัตน์ สุวรรณชัยรบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางธิดาทิพย์ ถานะลุน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวเกศสรินทร์ ใจศิริ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวภัทราภา วงค์พันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางลำใย ศรีสวัสดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายวินัย โสมไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวขวัญชนก ธรรมวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายณรงค์ ศิริพิมพลอย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางกัญญาภัค ผัดนวล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาววิลาวัลย์ งันลาโสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายวิทยา อนันติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายพัฒนวุฒิ ยี่สารพัฒน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายนำพล ถาปันแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020030 บ้านอูนดง นางสาวจิตระดา งามแสง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020030 บ้านอูนดง นายมงคล ถานะลุน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020030 บ้านอูนดง นางสาวนุจรินทร์ รัตนโคตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020031 บ้านนาใน นายพิทักษ์ หารบัวคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020031 บ้านนาใน นายจิตประสงค์ จำพล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020031 บ้านนาใน นางสาวชมภูนุช ชุมพงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020031 บ้านนาใน นายนภดล อินคำน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นางสาววัลย์วิภา บุบผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางจรรยา โถชาลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางรุ่งนภา โถบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสุมาลี ทองแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางพรทิพย์ ถานะลุน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางกัลยาณีย์ ขันติยู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวนภัสสร คำจ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นายปิติพงษ์ ดีโท ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางทิพญา สุขสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวสุรีย์วัลย์ มาตราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวดวงฤทัย นนสุราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวนฤมล โคตสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวจิราวรรรณ ลีลาน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020032 บ้านผักคำภู นายเกริกเกียรติ เผ่ามงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นายวิสุทธิ์ โถชาลี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นายฉัตรชัย เชื้อคำเพ็ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวอุลัยวรรณ มณีบู่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวณัฐนรี นามเนาว์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020032 บ้านผักคำภู นางมะลินวัน ภูครองตา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางปารวี เจริญยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางจุรีภรณ์ ทองมุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางปณิตา วินทะชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายอภิรักษ์ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายณัฐกิตติ์ อริยะไพสิฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางสาวอมรรัตน์ จุลนีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางสาวภัคตกานต์ มีไพทูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางสาวสุนันทภรณ์ งามดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางจุฬารัตน์ แก้วดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายศราวุธ วงศ์เตชะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายอิสระ กลยนี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายเทพวิมล โคตรตาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวภัคจิรา นรสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวรังรอง วภักดิ์เพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายอัตนัย รีทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางวินิจตา จันทร์โพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางจอมใจ เลิศศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางนิตยา เจริญอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางพนาวัลย์ พรมเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายชูวิทย์ พันธ์ไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางนวลจันทร์ พันธะสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์ ก้อนตาล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวเดือนเพ็ญ เพลิดพราว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายสุรศักดิ์ นาสมใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายพงษ์พัฒน์ ธิวะโต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายลือชัย แก้วดี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวอิสยาพร หาญมนตรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวนิภาพร แก่นดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางกรรณิการ์ โทแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางรุ่งอรุณ แสนภูวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางทวีสิน ม่อมพะเนาว์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางอรมย์รักษ์ พิมพ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางสุจิตรา ใครบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางสาวนิภารัตน์ ฝูงที ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นายนฤทธิ์ ชาแสน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นายธีระศักดิ์ เหลาแตว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นายกิตติภพ พองพรหม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020035 บ้านกลางหนองดินดำ นางสาวสุทิสา แสงจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวฐิติมา เห็นหลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นายอภินันท์ ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวสุพัตรา ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวสิรินภา ลิพันดุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวสุพรรษา ปัญญาบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020036 บ้านนาสาวนาน นายศิริพงษ์ ภูรัพพา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020036 บ้านนาสาวนาน นางจินตนา ทุมวรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020036 บ้านนาสาวนาน นายศรเทพ คำทะเนตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวสุภาดา บรรณสาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวโชติรวี ชาวันดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางละอองเดือน คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวประคิน การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางมัลลิกา การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางธิวรินทร์ วจีสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางอาระดิน คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางโสภิดา ชาวันดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวกัญญาณี การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางเยาวลักษณ์ เสียงสนั่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางนวัสนันต์ นรสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายไพโรจน์ เจริญอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางอุราวรรณ กลยนี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวยาดา จงกสิกัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวเบญจวรรณ หันจางสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวปาจารีย์ สายอุราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวปรียาภรณ์ ทับพิมแสน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางดวงนภา ผ่องใสศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายประดิษฐ์ ขันธ์ดวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางสาวชลิดา พรมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายสนองศักดิ์ ขันมะจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายธวิทชาติ เหลาแตว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นายปรีชาพล สายอุราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020038 บ้านภูเพ็ก นายดิเรก ภาโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสารี่ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวปิยะนันท์ พิทักษ์กุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวสุนิษา มณีวรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020038 บ้านภูเพ็ก นายสมชาย โยตะสิงห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวยศวดี มหาพันธุ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวศิรินทิพย์ โสภาพ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020038 บ้านภูเพ็ก นายนิคม บึงสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวจตุพร อุตรศาสตร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020039 บ้านบะฮี นางสาวเบญญา สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางพยอม แสนเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางสีไพร ภัทรวัชรศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางเย็นจิต ผาอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางรัตนา วงษ์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางสาวภาวิณี เรืองโอษฐ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020039 บ้านบะฮี นางสาวกิรดา มาตราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020039 บ้านบะฮี นางสาววิชชุดา ทุมรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020039 บ้านบะฮี นางสาวนุธิตา ทุมรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020039 บ้านบะฮี นางสาวไอลดา เศษวงค์แสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020039 บ้านบะฮี นายต๋อง ดอนโสรส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020040 บ้านท่าสองคอน นายจีระพงษ์ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นายบุญส่ง ผาอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวนฤกมล ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวธีรนา กุลสอนนาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นายเจษฎา กลยนีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นายนภา คิดโสดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาววีระนุช เทียมศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวนิภาพร โคตรจำปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวพิกุล นันตะสุข ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวอาทิตยา ฮมแสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020041 บ้านนาตากาง นายรัชตะ สมพมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางรัทธิดา กิณเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางประทุมวัน เตียงพลกรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางศิราณี แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นายสินธวัช ราชครุฑ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางสาวประภัสสร บุตราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางสาวอรนิศวร์ ปิติวัฒน์ธนโชค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นายธงไทย หลาบคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นางอรัญญา จดจำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นายพงศ์สุระ ไชยปัญหา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020041 บ้านนาตากาง นางสาวทิวาพร มุลคำเกต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวจินตนา ศรีไทย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวศันสนีย์ บุตะวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางนภาพร อุสาพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาววรุณยุภา พรหมแสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวอรพรรณ บุญศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นายรักไทย บุญศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวธารารัตน์ โคตรจำปา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020042 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ นางสาวพิมพ์สิริ อักษรพิม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวรุ้งลาวัลย์ เคนพะนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นายทองเปรียว จันทร์ทองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวเมธาวดี แก้วดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวอจิมา ฤทธิ์ศรีบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวนัชฬาภรณ์ โคระดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวกรรณธิญา เรียมแสน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวจุฑามาศ วงศ์ประชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020043 บ้านบะหัวเมย นายยศกฤต ขันธเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวกาญจนรัตน์ จันทร์ทองศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายยุทธนา อุทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสุภัคชญา บุญมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวเพชราภรณ์ ชอนขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางกฤติกา ไชยรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางทัศยา จุลนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางรุ่งฤดี ขันธพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางขนิษฐา ชัยประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวเกวียนทอง ต้นเชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางลดาวัลย์ จันทรเศรษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางจีรวัส ไตรยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาววันเพ็ญ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสุนิตย์ เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางกาญจนา การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางรุ่งลาวัล เห็นหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวมะลิดา ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายทนงศักดิ์ เมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางนิตยา วงศ์ละคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางลัสดาวดี มะลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวจันทร์สุดา ซาระวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวจรุณี จันทร์มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสุธาลินี บุญเที่ยง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวเยาวลักษณ์ มาตราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวปิยะนาฎ แก้วมณีชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอลิษา อินทรสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางนงนุช คำสนิท ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายคมพิศิษฐ์ ข่วงทิพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางนิภารัตน์ วรรณวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวกฤษณา คำสม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอุมาพร เชื้อวังคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายชยวีร์ มณีศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายนิกร โสรินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายทศพล ซุยสัมโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอภิญญา นามแสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวฉันทนา แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางปิยะภา เกตวงษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายวิชัย อินทะเสย์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวจุฑามาศ ศิริเวช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอริสรา แก้วคำภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายภูมินทร์ เพ็ญศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอารีย์ แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายวัชรพงศ์ แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายสมหวัง วงค์สีลา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางรัชนีกร อ้วนแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นายวีรชาติ กาญจนกัณโห ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวธิดาทิพย์ วิดีสา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางอุไรรัตน์ สอนวงค์ษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางทัศนีย์ อำพลพงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวอภิสรา ศรีบุศยกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวพัดสุดา นามธิราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาววาสนา เกตุมาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นายอดิศักดิ์ จันนี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นายรามัญต์ นามพิสัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวณิชาภัทร แสงภารา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวธิดารัตน์ ชาติชำนิ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวอุทัยวรรณ ทิลารักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวภัทรวดี สระจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวไพวงค์ ไตรวงค์ย้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นายศุภกิจ ไชยเชษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางรัตน์ใจ บุตรศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสาวปัฐมล แสนอุบล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นายอิสระพงษ์ ศรีนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นายพิทักษ์ วรรณโนมัย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นางสาวพนิดา วรรณโนมัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางกชนันท์ บัวชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นายสำเริง ฉ่ำไกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นายชวนัทชร์ ศรีประภา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางภัทรา แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวพรพนา จวงศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวอัจฉรา แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวสิรินัดดา นำสุย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางบุญรอบ สาขาสุวรรณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวกิตติวรรณ สมพมิตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายธีรพล ผ่องกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายนิธาน ไผ่ล้อม ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายภักดี การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางประเยาว์ สุขเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางมยุรีย์ กลยนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางอาภรณ์ ซองทุมมินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางปราณี พิชัยช่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางทุเรียน พละชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางรักราศรี จินดาแป้น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวฤทัยรัตน์ นันตะสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวจิรประภา อ่อนธรรมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวเขมนิจ จันทร์เพ็งเพ็ญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวกุลญานัฎ ภูดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวพิสมัย อาบเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวเจษฎาภรณ์ โอชารส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางเฉลิมวรรณ ทุมรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายอภิชาติ สุราราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายวัฒนศักดิ์ นนธิราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายเสมอ บุตรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นางรจนา ภูกองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นางสาวรติยากร วิเชียรศรี ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นางสาวกรรณิการ์ จำบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายธนวุฒิ ทิพวงศ์ษา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นายปัญญา วงค์อาษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020050 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ นางสาวพัชราภา ผาอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020051 บ้านสมสะอาด นางกรรณิกา วิภาคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นายมงคล สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นายสรเพชญ์ พุทธมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นางนุภาพ คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นายบรรพต พิศสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นางสาวเมทิกา หงส์ฟ่องฟ้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นางมะลิซ้อน ระหันสิม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020051 บ้านสมสะอาด นางสาวจิราพร ไชยตะมาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020051 บ้านสมสะอาด นางสาวพัชรินทร์ สุราราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางอดุลรักษ์ เรืองนุช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวมณีวัลย์ อินทรีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางเด่นจันทร์ ชนะวรรโณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางไวรัลยา ผ่านสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวภีรพรรณ ตันหล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวพลอยรัรนา มาคูณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวนัติธิญา ศรีไทย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวกรรณิกา แย้มยวน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวอัจฉรา คำเพ็ชรดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายอิสระ สิงห์หันต์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวปนัดดา ศรีมันตะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นายสิทธิศักดิ์ จันทร์มาลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวอารี แก้วดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายมีชัย กลยณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวกิตติกานต์ ดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายทุ่งทอง เสนาชัย ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางคณารัตน์ คุณชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวจริยา กลยนี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางกาญจนา การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาววัจณา อินทรีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพิรานันท์ อินพรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพันศักดิ์ ก้อนตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางวงศ์เดือน สิงหันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวฉลาด เสนาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวสินีนาฏ ศรีสุทัศน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางอภิญญา เมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางจุฬาภรณ์ เขตปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพรเพชร ไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางวิภารัตน์ พลศักดิ์ขวา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางพรรณิภา พระพล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายอิสระ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายหฤทธิ์ ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางอรอุมา ใกล้ฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวปานหทัย ธรรมรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวกุลนิษฐ์ หลวงปราบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายเกียรติชัย ลุนจักร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวชรินทร์ทิพย์ วะชุม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายสุทธิขัย สุราราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020054 บ้านทิดไทย นายอุดร ผ่านสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวฉวีวรรณ์ ศูนย์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวพรรณิภา ไชยศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นายศรัณย์ ทะนันชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวอมรรัตน์ พรมสิทธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020054 บ้านทิดไทย นายวิชัยศักดิ์ รัตนะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวนางสาวอรุณกมล เรื่องสวัสดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวปฏิภรณ์ คนรำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020055 บ้านคำแหว นายนาวา มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางธิดาดาว วะชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางวราภรณ์ พรหมสาขาฯ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายมโนมารถ ผ่องแผ้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางหนูพร โฮมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางประดุงจิตต์ ธิวะโต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายกันตินันท์ ดรกันยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางวาสนา แกมนิรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวอัฉราพรรณ วรรณภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวศิริพร ไชยตมาตย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวกิรณา สวาทวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางน้ำฝน ชัยพงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นางสาวพรรณี อินทร์ฉลาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายเพชรภูมิ ภูมิพานิชย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายเวชภิสิทธิ์ บัวอ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020055 บ้านคำแหว นายเปรมวิทย์ ฮมแสน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020055 บ้านคำแหว นางสาวอนุสรา เรือริรักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020055 บ้านคำแหว นางสาวสุธิมา แก้วกันหา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020055 บ้านคำแหว นางสาวกวิสรา พิสุทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020055 บ้านคำแหว นายทิวากร ธิวะโต เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นายราเชนทร์ ฟองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางรัตนา หลวงปราบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางปุญญพัฒน์ สุจริต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางชนิศา อุตหลุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางมิตรไทย สุวรรณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางจุฬารัตน์ โยคะสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นายประสิทธิ์ หลวงปราบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวนิตยา ไชยปัญหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางจันจีรา ชมจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวบุษบา วุฒิสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางเนาวรัตน์ เรืองรุจี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางวนิดา เข็มจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวจิราพร พิศสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาววิไลพรรณ บุระผากา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวจารุวรรณ สิทธิกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวพัชรินทร์ ไชยตะมาตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวพิกุลแก้ว ไชยรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นายวันนี เรืองสวัสดิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวอรุณี ไชยเชษฐ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวศุภวิณี เรืองสวัสดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020057 บ้านคำข่า ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางพรนิภา เทพิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางประกายแก้ว จันทร์นามวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางสาวรัชนี ศรีพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางทองใจ ชาชุมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางปาริมา จุลณีย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นายชาญชัย คานเพชรทา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นายพงศกร นนธิราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางขวัญฤทัย นรสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางจรรยา มาลีลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางกรองกาญจน์ มูลไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นายธนกฤต อุ่นไธสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นายครรชิต ไชยนุ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020057 บ้านคำข่า นายสมาน นพรัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020057 บ้านคำข่า นางสาวธิดารัตน์ ธิวะโต ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020057 บ้านคำข่า นายวศค เสมอพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020058 บ้านโนนอุดม นายก่อเกียรติ สัพโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางวิภาภรณ์ ก้อนแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นายกิตติศักดิ์ เสือประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาววารุณี แก้วก่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาวบุณยวีร์ จารุสิงห์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาวกรกาญจน์ รัตนะ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020058 บ้านโนนอุดม นางสาวกนกวรรณ ทิพชาติ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020058 บ้านโนนอุดม นายชาญนุวัฒน์ การีชุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020059 บ้านโคก นายกัมปนาท สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางปินยา สมภูมิ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางศรีตระกูล สุทธิโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางสาวนงค์เยาวดี ไชยชมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นายวุฒิศักดิ์ พิมพบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางสาวจินดามาศ คงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางวิภาวรรณ สัพโส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นายเทอดศักดิ์ ทองนิวัน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020059 บ้านโคก นายสีลา กาแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020059 บ้านโคก นางสาวพรรนิภา คำโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020059 บ้านโคก นางสาวบุญนิศา นรินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020059 บ้านโคก นายนัฐกานต์ อิ้มพัฒน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020059 บ้านโคก นางสาวรุจิรา ชาพา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020059 บ้านโคก นางสาวเมวิญา ไชยเชษฐ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายธนภัทร คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายอดุลย์ นารินรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวภัทรวดี ทองแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวรัตนภรณ์ ฟองอ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นางสาวลักขณา นาโควงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายวันกวี ม่วงลอด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายอิทธิพล ป้อมไชยา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายกิตติ จันทวงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020061 บ้านหินแตก นางนันทา บุรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020061 บ้านหินแตก นายศุภฤกษ์ มะลิทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020061 บ้านหินแตก นางสาวพรพรรณ อุตหลุด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020061 บ้านหินแตก นางวิภารัตน์ ศรีภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020061 บ้านหินแตก นายฤทธิชัย ศิริบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020061 บ้านหินแตก นางสาวชไมพร ชาติชำนิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020061 บ้านหินแตก นายรัตน์ แก้วไชยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020061 บ้านหินแตก นางสาวอรทัย ภูวิเศษ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสุภาพร กิณเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางอรอนงค์ ศิริเมธางกูร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางณฐาปภัสศ์ เสนาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางรัตนาภรณ์ คำสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางนงนุช ธรรมวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายสมชาย ดูดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางจิตรลดา ก้อนแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางจุฑามาศ ทองอ่วมใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางจุฑารัตน์ สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางภาณุมาศ ฟองอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายสมสมัคร์ พลากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางพิมพัชร์ การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวกมรวรรณ แสงแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางณัฐปภัสร์ โมราราษฎร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวชนิดาภา โพธิ์ศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวสุกัญจนา เจริญภู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางณิชารัตน์ ทองมาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวพรสุดา สัตย์นาโค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายนิเวศ ขันติยู ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณเพชร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวอารยา สุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวธัญญรัตน์ ขันติยู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวพิชญธิดา มาตราช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายพิพัฒน์ มาตราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสุรัตน์ดา วรรณขาว แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020063 บ้านบึง นายคมกฤษณ์ คนยัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นายสมหวัง ทิพวงศ์ษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสุภาณี จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางอุทัยวรรณ สู่เสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นายไพบูลย์ จันทร์มาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางบุษบา อิ้มพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสาวอุไรวรรณ ฟองอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสาวบัวพรรณ ฟองอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางนุชนาจ มาตราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางภาพตะวัน มาตราช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นายเกรียงไกร ธิวะโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสาวสิรินาถ ไชยสุนันท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นายสิรภพ อ่อนหวาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางสาวธันยาภรณ์ นาพลอยนิล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020063 บ้านบึง นางประจญ มาตราช ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020063 บ้านบึง นางอรพิน แก้วก่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020063 บ้านบึง นางสาวพัชรินทร์ ขันติยู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020064 บ้านหนองหวาย นายพันณาราย เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นางสุจิตรา เมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นายสมพร พรมแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นางสาวศิวภรณ์ มาตราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นายณัฐวัฒน์ พลสระแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020064 บ้านหนองหวาย นางสาววีรวรรณ นาคทองดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020064 บ้านหนองหวาย นายพรภิรมย์ ทิพย์วงษา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020064 บ้านหนองหวาย นางสาวสาวิตรี การุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020065 บ้านเปือย นายทัศน์ณรงค์ อัมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นางวิรัตน์ อัมราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นายไพรวัลย์ สู่เสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นางจินตนา มีกำพี้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นางสาวชนกนันท์ รักสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นายพงศ์สมัย ศูนย์จันทร์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020065 บ้านเปือย นางสาวชนิกา ขันติยู เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020066 บ้านขมิ้น นางมณีไพ แก้วก่า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020066 บ้านขมิ้น นางศลักษณวิภา สุวรรณรงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020066 บ้านขมิ้น นางสาวรัตติยา เข็มงามดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายณัฐวุฒิ บุรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางปรีดา บุตรศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวบุญณเรศ บุญเทียบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายณรงค์ บุญศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวทัศนีย์ เครือหมื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางจตุพร สินวร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางรัตนา บาตดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางปาริชาต ทิลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางเกศินี เห็นหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางดุจฉัตร ประทุมวัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายณัฐพล ทองมุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางวิลาวัณย์ บงศ์บุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวกศิมา เทพิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวพรวิภา ภูคงกิ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายสุริยา ลุนจักร ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวุปทุมวดี วรดี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวปรียามาศ สีดา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวสุพิชญา คำจวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายธีระพงษ์ แสนหูม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายทวีวัฒน์ พรอินทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020068 บ้านสว่าง นายสิทธิพร ประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางสุดารัตน์ จันปุย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางสาววรรณธณี ศรีกะกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางสาวสุภาพร นังสูงเนิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางสาวนัชพิศุทธิ์ คำทะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางชลธิชา สินโน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นายอนุชา ขันทะชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นายพิทักษ์ ศรีไทย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020068 บ้านสว่าง นางสาวกาญจณี สุวรรณโพธิ์ศรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020068 บ้านสว่าง นางรัชนิดา สุราษฎร์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020068 บ้านสว่าง นายรวมศักดิ์ สุราษฎร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020068 บ้านสว่าง นางสาวธนาทิพย์ ประทุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020069 บ้านดอนกอย นายอรุณ ชัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางบุญล้อม กลยนีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางลดาทิพย์ นำสุย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางสุวีณา สุขะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางไพวรรณ ชาติผา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นายปุณยวีร์ วงศ์ประชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นายวันชัย อุปรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020069 บ้านดอนกอย นางสาวอัญชนา ศรีสุทัศน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020069 บ้านดอนกอย นางสาวภิราภรณ์ อุปรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020069 บ้านดอนกอย นางใหม่ บาตดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวธันยพร แก้วดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางนิตยา กลยณีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางนัตยา คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายประยูรชัย กันบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางรัชนี กันบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายสมหมาย ทิพวงศ์ษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสำรวย สอนสมนึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางพัฒนา สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสุมาลี ธิวะโต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวชมขวัญ ศรีละคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวเฟื่องฤทัย บุตรแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวภามิณี เชิดชน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวศิรินันท์ จูมจันทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายพูลวิพัฒน์ รักษาสระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวจริยา พละสินธ์ุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายชยณัฏฐ์ ศรีดารักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020070 บ้านโนนทรายคำ นายบรรเทิง ศรีลาราช นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาววิลาพร เกษงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020071 บ้านนาถ่อน นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางนิตยาพร คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางพิมพิกา จันทร์ฤาชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นายประมวล อ่อนสุระทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางพิสมัย อุทรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสุภิณดา สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวจิราภรณ์ แสนอุบล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวสุกัญญา ส่ัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน ว่าที่ต้อยตรีหญิงอภิญญา เหลาพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นายวัฒนะ ซาเสน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวอัญชลี เเสบงบาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นายจิรวัตร เเก้วฝ่าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวชนันท์ดา สัพโส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวชลิตา ปังอินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020071 บ้านนาถ่อน นายทรงพล ไชยหาทัพ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020071 บ้านนาถ่อน นายวิระวงค์ เหลาพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางบาลี พิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางอนงค์นารถ ไชยรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายชาญณรงค์ นรัฐกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางพิศมัย วงศ์คำตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายธีปะกร ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางวารีวัน นาใจคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายสุพัฒน์ พรหมอุดม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางจิรยา เบ้าหล่อเพชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวกานดา ศรีจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสใบแพร สัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวสุกันยา ศรีสร้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวลพมณี โสมนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวนวลนภา ลาญาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวนาตยา แก้วดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวรักชนก คหินทพงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวกาญจนา เหลาพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นายเอกพันธุ์ จันเกตุ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางอรกมล นรัฐกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นายเสด็จผล อัคพิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นายวาริช บุนนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวเข็มพร วงศ์สูง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวนิตยา จันกุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวกนิษฐา นันจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นายจงกล กองอิ้ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวปวีณา สัพโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวนิยะดา กระพุทธา ครูธุรการ ปฏิบัติการ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวกัญญา อุทาวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวธัญญาพร อิ่มมะเริง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020074 บ้านนาล้อม นายสุชาติ สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นายประยูร วงศ์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวพิมพ์พรรณ รอดอุด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นางเนตนภิส วงศ์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นายวรเชษฐ วุฒิสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวธัญญาวัลย์ รัตนกร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวภริดาภรณ์ สัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวปาณิสรา วงศ์ธรรม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020074 บ้านนาล้อม นางสาวชลันดา เหลาพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020074 บ้านนาล้อม นายบุญทัศ สิทธิเดช นักการภารโรง ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020076 บ้านดอนดู่ นายนิพนธ์ ประมาชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวศิรประภา สุรชน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวทัดทรวง สัตยารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวอมรลักษณ์ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นายศักดา ป้องคำแพง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020076 บ้านดอนดู่ นายจีระศักดิ์ อ่อนสุระภมูิ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวทิพวัลย์ สาริวงษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางศศิธร สังกฤษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวจิตรวดี ไอยะไกรษร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020077 บ้านโนนขมิ้น นายทวี ยศศรียา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวสุพัตรา สุวรรณชัยรบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวฐิติพร สุวรรณรงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020078 บ้านโคกสามัคคี นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นายพิมล สีหราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางอริษา คอมแพงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นายบรรจง คำหล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางสาววนาลี ปะกิระเนย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นายไพรแสง แก้วมุงคุณ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางสาวสุภัค ฤทธิ์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางสาวอภินันท์ สาสัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางสาวหยาดฝน สุวรรณศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายไพรวัลย์ ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอรุณรุ่ง โตพัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสุภาพร ทันสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายไชยา ศรีสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางฐิตาภรณ์ ธนูพราน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางวรนุช การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายสาทิตย์ วงค์มีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางไมตรี นิสวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางขวัญสุดา คชพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางรุจิลักษณ์ สุวรรณชัยรบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายพล ทองประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวอรพรรณ ทนุจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางวลัยพร เกษมสานต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางเรือนใจ อินทร์อ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ดร.อรวรรณ อุปพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสมจิต ศรีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางนภาภรณ์ พละศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสุวจี สุวรรณชัยรบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอดิศักดิ์ นวลสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางจำรูญศรี ดอกจันทน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางพิฌญาธารณ์ วงศิริวรกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาววิภาพร อินทร์คำน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางธัญลักษณ์ อัคพิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายทองเพชร การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางเนตรชนก อ่อนสุระทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางบุญฉลอง ไชยเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางวรรณี มายูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาววิจิตรา ชาเรืองเดช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางศลิษา สัตถาผล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสมสุนีย์ นามละคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวณัฐกานต์ ลีทุม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวเจนจิรา ศรีส้มป่อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสันสนีย์ ไชยหาทัพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวปรียาฉัตร สนธิรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวรัตติยา สมผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางโสรญา เคนพุทธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวพรปรียา อัคพิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวมะลิวัลย์ พันทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวศิวพร สิทธิพา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอุดร วงศ์สูง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสุพรรษา คำมีมิตร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอดิศักดิ์ แก้วคำแสน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวสุรีพร สีแดงเดช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายกิตติพงศ์ ทองประทุม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวชฎาพร กรมไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวณัฐชา มีภูคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายธนาเนตร สัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวนภัสวรรณ ชินโณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายอดิเทพ แก่นจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวพวงชมพู แตงสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายภูมัย อัคพิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายวรเกียรติ สัพโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายวีระศักดิ์ พิจารณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020080 บ้านนาเหมือง นายไพฑูรย์ ชัยประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวนิตติยา อินทรพานิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางพรนิภา พลราชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางวนิดา ชารี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวนพวรรณ พรหมศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวปิยนุช ดีพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวชิดชนก ข้ามประเทศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสสร์นิตา ดวงแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางดาริกา อ่อนทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวสุกัญญา ฮังโยธา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020080 บ้านนาเหมือง นายอุทัย ก้อนอินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020080 บ้านนาเหมือง นางเสาวนีย์ บุญอุ้ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางวงศ์รักษ์ แสนศิริวัฒนกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางกาญจนา พันธุโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวสุพัตรา จวนสาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นายลิขิต น้อยชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวกัญญ์วรา ไชยสาคร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวภีรยา อินปักดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวกิ่งวิภา เกตุงาม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวอุษณีย์ สีสัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นายชินกร ป่งกวาน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นายพิชญาดา เปี่ยมธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวณัฐวดี ผะสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวศิริธร สัญญาใย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายพงษ์สวัสดิ์ อินธิดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายวันทอง บุญยืน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวกิตติยาณี บุญยืน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นางสาวรัชฎามงคล บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นางศิริวรรณ บุตรชารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นางสาวสุนิสา เพียรสบาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นายสกลเกียรติ ธิวะโต นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นางสาวอัจจิมา บุตรชารี พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นายสุภาพ ช่างสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นายปฏิวัติ แซ่ตั้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางรัชนี หงษารัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสุรางค์รัตน์ ศูนย์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางวิไลพร แซ่ตั้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางภัทยา ปินะโต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวประวีณา ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสุเปรมปรีดิ์ หันจางสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวชมพูนุท กิณเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวปนัดดา แก้วศรีสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นายสุธินันท์ ศิลาวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวจินตนา ป้องศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวฐิติมา บริเอก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวรุจิรา พละไกร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ