ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านนาใน

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
1
4

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านนาใน จำนวน 4 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020031 บ้านนาใน นายพิทักษ์ หารบัวคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020031 บ้านนาใน นายจิตประสงค์ จำพล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020031 บ้านนาใน นางสาวชมภูนุช ชุมพงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020031 บ้านนาใน นายนภดล อินคำน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)