ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านบาก

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
5

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านบาก จำนวน 5 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020183 บ้านบาก นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางสุวคนธ์ พิมพาเลีย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางจุฬา ศรีโคตร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางสาววรานุช ดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางสาวภาวิณี จันทร์อ่อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู