ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน หนองใสพรเจริญวิทยา

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
6
9
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
7
10
17

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา จำนวน 17 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายชุมพร กรุณานำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางนวลมณี สมประสงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางจันทร์ฉาย บุญสิงมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายเหรียญชัย จันทร์ศรีโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายครองศักดิ์ ขาวขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสุดารัตน์ พิยารักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางจิราพร ไชยมาศ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาวยุวดี จิตรปรีดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางวรนรรณ ก้อนด้วง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายประจักษ์ สนยืน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางวาสนา สุขชิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายณัฐวุฒิ มีมูลทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายวิทธวัช ตาลมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาวศิริลักษณ์ อัคนิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาววัชรี แก้วกาบิล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายไพฑูรย์ จันทร์สีโคตร พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)