ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านหนองกุง

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
3
3
6

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองกุง จำนวน 6 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020247 บ้านหนองกุง นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020247 บ้านหนองกุง นางสาวณภัทร กิ้วภาวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020247 บ้านหนองกุง นางสาวศุภิสรา โคตะมา ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020247 บ้านหนองกุง นายณัฐพงศ์ ศรแผลง ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020247 บ้านหนองกุง นายลำเอียง ภาพิรมย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020247 บ้านหนองกุง นางสาวปิลาณี ธรรมศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)