ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านไทยเจริญ

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
3
6
9

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไทยเจริญ จำนวน 9 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020242 บ้านไทยเจริญ นายโกวัฒน์ ศรีอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางรักศรี สีแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางวัฒนา เสน่ห์ศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสมใจ วรฉัตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นายทวี แสงลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสาวลัดดา รักษาเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นายวิทวัฒน์ มาระอินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสาวมัลลิกา คำภูแสน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020242 บ้านไทยเจริญ นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)