ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน อุดมสังวรวิทยา

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
12
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
6
3
17
20

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา จำนวน 20 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020243 อุดมสังวรวิทยา นายประมงค์ สุขชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวมัชฌิมา บุญเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางธรารัตน์ ก้อนตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางบวรลักษณ์ ยะไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสมใจ แพงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวเตือนใจ พรหมสุขันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวอริศรา สอนไชยา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวชัสฎาพร อุดชาชน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวนัยนา วงค์เหง้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นายวิทยา กรรณพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวนิภาพร ไชยชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวกมลชนก ศรีสุดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวอักษร จันทะสา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวศศิยาภรณ์ ยองใย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวสุมินตรา ห้าวหาญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวนุชรา วงค์ไชยสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวภัทราวดี ลังภูลี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวกัลยา พรมคำบุตร ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวมัลฑริกา ภาเภา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นายวิษณุพงศ์ แก้วกาบิน ช่างฝีมือทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)