ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านชัยชนะ

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
13
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
14
18

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านชัยชนะ จำนวน 18 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางวราภรณ์ แก้วดวงสี ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางดรุณี ทองแผ้ว ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางประไพร ช่างสอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นายภัทร ศรีชม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางอร่าม ผกานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวณิชานันท์ รักษาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางนฤศา เนาวรังสี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางพจนา ทิพวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวศศิภรณ์ ผ่องกมล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นายอภิศักด์ แก้วดวงสี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นายคงเดช ทิพวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางอัจฉรา สักขินา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวพิชชาภา สมบูรณ์พร้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวรัตติย์กร รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวสุทธิดา วังคีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นางสาวจิราภรณ์ ชินคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020226 บ้านชัยชนะ นายอดิศร โพธิราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)