ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าศิลา

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
2
11
13
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
12
14

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา จำนวน 14 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางเพียรพรรณ สิมลีราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางพจนีย์ วีรวรรธ์กุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสำราญ ทิพย์บุญชู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นายประสิทธิ์ สิมลีราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสาวประกายมาส จักษุจินดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางอำนวย พันนาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสุกัลยา ปาสานะเต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางรสสุคนธ์ พุดด้วงเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสาวธัญญรัตน์ ยนต์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางศุพัชรีญา สมมิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางวิไล ลาเอ็ด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสาวสุภาภรณ์ แก้วมุกดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางระพีพรรณ ทิพย์บุญชู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ