ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านภูตะคาม

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
8
6
14
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
1
4
12
7
19

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านภูตะคาม จำนวน 19 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020228 บ้านภูตะคาม นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางวิรันตรี ภาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายสำเริง เลิศสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางอัจฉรากรณ์ อยู่เย็น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายสุริย์ ศรีเครือดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางนิตยา สงฆ์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายชนินทร์ อรสูญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายไกรฤกษ์ สัพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายสลาวุฒิ สุพล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวประไพ ไพโสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวนภารัตน์ แก้วงามศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายณัฐวุฒิ ฝ่ายขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวปิยะพร ศรีนาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายพิชาภพ กุลบุญมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายณัฐวุฒิ ฝ่ายขันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020228 บ้านภูตะคาม นายกิติชัย ขันธวิชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020228 บ้านภูตะคาม นายจิราวุธ เลิศสงคราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020228 บ้านภูตะคาม นายวัชระ อรรคฮาดศรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวจิราพร แสงกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)