ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านสีสุกห้วยโมง

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
4
13
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
5
14
19

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จำนวน 19 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวนิตยา คำนาทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาววันวิษา โม้ดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางผาณิตดา วงศ์ขจร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางธิดารักษ์ แสงลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายถิรกร รัชตะทองไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสุรีพร ประภาหาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางยุวรี ศรีแพน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวรัศมี มิ่งมิตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาววนิดา จันทรังษี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางวิลาวรรณ กลิ่นหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายลิขิต พาลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวอุดมพร ลัดดาไสว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายทองสินธุ์ ไกรดวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)