ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน บ้านคำก้าว

ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
3
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
7
10

ข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านคำก้าว จำนวน 10 คน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020230 บ้านคำก้าว นายูชูทรัพย์ ภาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นายวีรวัฒน์ ศรีพอ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวสุคนธ์ปิยา ลัพภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นายสฤษดิ์ ฝุ่นเงิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางมณีรัตน์ สมหมาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาววารุณี ภาวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวชไพรพร ทับทานี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวศศิพร อรัญปักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวศศินา วงษ์เนตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวกิตติยา ผาเงิน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)