ข้อมูลบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
4
0
4
4
9
13
6
28
34
2
0
2
0
0
0
4
9
13
0
1
1
20
47
67
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
7
7
14
0
5
5
3
5
8
1
8
9
0
9
9
4
11
15
0
2
2
1
0
1
2
0
2
2
0
2
20
47
67

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 67 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
-ผู้บริหาร นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอรุณ บุราณสาร นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายสุนทร บุราณสาร นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายจำลอง จันทะจ้อย ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายประพันธ์ ชาคำลอด ยาม
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายวุฒิไกร ดาทอง พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอิสระ ไชยพงศ์ พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางพิศมัย ราชประสิทธิ์ พนักงานทำความสะอาด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวศรีประไพ สมสะอาด พนักงานทำความสะอาด
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวจิราภรณ์ ศรีประชัย เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางปาริชาติ มณีโชติ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสุรีย์พร ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวปริยากร ปัญญาวัน ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวนันทวรรณ ริคำแง ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางเพียงพธู ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางนภสร มีระหันนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวจตุพร หนูเนียม ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวอนงค์ลักษณ์ เสนาวัง เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางทิวาวรรณ กั้วพิศมัย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางนวพร คำแหงพล นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายคำรณ ดินแดง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายวิทวัส พันธ์วงศา นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-ผู้บริหาร นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางกมลทิพย์ ประชานันท์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวิไลวรรณ โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางทรงวาด วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางเกษมณี บุตรน้อย นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสุดี นามบุรี นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวจิราวรรณ เลิศสงคราม ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวจริยา มะณี เจ้าหน้าที่การเงิน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสุดารัตน์ ศรีนุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวใจเดียว สืบศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวิราวรรณ ตันศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวราภรณ์ ไชยแสง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางณัฎฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวกาญจนา ภาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวขวัญตา สุรินทร์ นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางออมสิน เถายะบุตร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางอาภากร ศรีดามาตร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางจณิสตา สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวรวรรณ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวปรีญา สุทธิโคตร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นายพิศณุพงษ์ วัชรเสถียร ศึกษานิเทศก์
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางปาจารีย์ โคสพ ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวรัชดาพร พัฒคาต เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวรัชนี กาญจนะกันโห นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ผู้บริหาร นายสำราญ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ผู้บริหาร นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร นายดนัย ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากร นายวรรษณัฐ ศิลาธรรมทวีชัย นิติกร
ปฏิบัติการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
-ผู้อำนวยการกลุ่ม นายสมคิด ประครองญาติ นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มกฎหมายและคดี