ข้อมูลบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ใน สพท.
ผู้บริหารการศึกษา
บุคลากร38ค(1)
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
4
0
4
4
8
12
5
28
33
2
0
2
0
0
0
4
9
13
0
1
1
19
46
65
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และกลุ่มงาน ใน สพท.
ผู้บริหาร
อำนวยการ
แผน
บุคคล
ส่งเสริม
การเงิน
นิเทศ
ตสน.
พัฒนาครู
กฎหมาย
DLICT
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
7
7
14
0
5
5
3
5
8
1
8
9
0
9
9
4
10
14
0
2
2
1
0
1
1
0
1
2
0
2
19
46
65

ข้อมูลข้าราชการและบุคลากร จำนวน 25 คน

สถานะ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ระดับ/วิทยฐานะ กลุ่มงาน รายละเอียด
บุคลากร นายวุฒิไกร ดาทอง พนักงานขับรถ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นายอิสระ ไชยพงศ์ พนักงานธุรการ ส 4
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสุรีย์พร ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางปาริชาติ มณีโชติ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
บุคลากร นางสาวนันทวรรณ ริคำแง ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
กลุ่มนโยบายและแผน
บุคลากร นางสาวจตุพร หนูเนียม ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสาวอนงค์ลักษณ์ เสนาวัง เจ้าพนักงานธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางทิวาวรรณ กั้วพิศมัย นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางนวพร คำแหงพล นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากร นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางวิไลวรรณ โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวนิภาพร ขันธวิชัย นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวจิราวรรณ เลิศสงคราม ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวจริยา มะณี เจ้าหน้าที่การเงิน
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวิราวรรณ ตันศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสุดารัตน์ ศรีนุกูล นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางสาวใจเดียว สืบศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางวราภรณ์ ไชยแสง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากร นางปาจารีย์ โคสพ ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
บุคลากร นางสาวรัชนี กาญจนะกันโห นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หน่วยตรวจสอบภายใน