ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
10
5
15
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
151
50
201
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
161
55
216
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
3
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
8
11
19
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
9
14
23
 3. ครู
-
คศ.1
114
286
400
 ชำนาญการ
คศ.2
31
110
141
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
276
811
1,087
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
1
0
1
รวม
-
422
1,208
1,630
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
126
295
421
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
74
1
75
 6. พนักงานราชการ
-
-
29
33
62
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
308
546
854
รวมทั้งหมด
1,132
2,160
3,292