ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ

ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
10
5
15
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
150
51
201
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
160
56
216
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
1
3
4
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
4
10
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
7
7
14
 3. ครู
-
คศ.1
86
246
332
 ชำนาญการ
คศ.2
24
95
119
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
290
811
1,101
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
1
0
1
รวม
-
401
1,153
1,554
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
110
255
365
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
75
2
77
 6. พนักงานราชการ
-
-
26
26
52
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
245
445
690
รวมทั้งหมด
1,025
1,951
2,976