ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


2,973 คน

ครูและบุคลากร

218 คน

ผอ.รร.

14 คน

รอง ผอ.รร.

1,573 คน

ครู

366 คน

ครูผู้ช่วย

4 คน

บุคลากร 38(2)

77 คน

ลูกจ้างประจำ

52 คน

พนักงานราชการ

460 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

222 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

8 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
679
1,474
2,153
0
4
4
75
2
77
26
26
52
245
445
690
1,025
1,951
2,976