ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


3,289 คน

ครูและบุคลากร

219 คน

ผอ.รร.

23 คน

รอง ผอ.รร.

1,661 คน

ครู

421 คน

ครูผู้ช่วย

4 คน

บุคลากร 38(2)

75 คน

ลูกจ้างประจำ

62 คน

พนักงานราชการ

481 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

366 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

7 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
720
1,577
2,297
1
3
4
74
1
75
29
33
62
308
546
854
1,132
2,160
3,292