ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 189 คน วิชาเอก ปฐมวัย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางสาวสุนันทิยา พรหมมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางสาวสุดาวดี นิลเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020021 บ้านตาลเลียน นางรัชกร พลากุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นายกรัยฤทธิ์ สุทธิโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางสาวสรารัตน์ ทัศน์จันดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020026 บ้านถ่อน นางสาวอัญชนา ศรีสุทัศน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาววลัยรัตน์ สุวรรณชัยรบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวนุจรินทร์ รัตนโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวนฤมล โคตสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางสาวภัคตกานต์ มีไพทูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นางจุฬารัตน์ คนเพียร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางนิตยา เจริญอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวนิภาพร แก่นดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020036 บ้านนาสาวนาน นางสาวสุพัตรา ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางดวงนภา ผ่องใสศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสาวปิยะนันท์ พิทักษ์กุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นางสาวพิกุล นันตะสุข ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020041 บ้านนาตากาง นางอรัญญา จดจำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020041 บ้านนาตากาง นางสาวพิมพ์ศิริ แจ้งจิตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางศิริลักษณ์ จรรยานุวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวอลิษา อินทรสิทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวจุฑามาศ ศิริเวช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางสาวฉันทนา แก้วก่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวอภิสรา ศรีบุศยกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นางสาวพัดสุดา นามธิราช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นางสาวกิตติวรรณ สมพมิตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางสาวเขมนิจ จันทร์เพ็งเพ็ญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020051 บ้านสมสะอาด นางสาวจิราพร ไชยตะมาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางสาวมณีวัลย์ อินทรีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางอรอุมา ใกล้ฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นางจรรยา มาลีลัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางจุฑารัตน์ สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวชนิดาภา โพธิ์ศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางสาวอารยา สุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020064 บ้านหนองหวาย นางสุจิตรา เมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางจตุพร สินวร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางดุจฉัตร ประทุมวัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางสาวสุภาพร นังสูงเนิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นางสาวนัชพิศุทธิ์ คำทะเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020069 บ้านดอนกอย นางสาวอัญชนา ศรีสุทัศน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางนัตยา คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาวศิรินันท์ จูมจันทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสาวจิราภรณ์ แสนอุบล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวกานดา ศรีจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางสาวรักชนก คหินทพงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020074 บ้านนาล้อม นางเนตนภิส วงศ์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวสุพัตรา สุวรรณชัยรบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางสาวอภินันท์ สาสัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางรัชกรณ์ พรเอนก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสมสุนีย์ นามละคร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสาวเจนจิรา ศรีส้มป่อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางศิริวรรณ์ บุตรเพ็ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020080 บ้านนาเหมือง นางเสาวนีย์ บุญอุ้ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวธัญญาพร อิ่มมะเริง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางรัชนี หงษารัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นางสาวชลลดา จันทะผล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางสาวมาลิษา เข็มโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางสุธิดา ฮวดศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นางสาวพิมพาภรณ์ ศรีสร้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางสาวอำภา นิยมสุข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางดวงฤดี ทาเงิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นางนันทพร อัฐนาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางก่องแก้ว ธรรมวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020097 บ้านสงเปลือย นางสาวกุลธิดา เวียงดอนก่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020097 บ้านสงเปลือย นางสาวศรีประภาพร ผาจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสุรีรัตน์ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางสาววรรณภา เหลาพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020104 บ้านโคกตาดทอง นางกองคำ เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสาววิมลรัตน์ ขาวขันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสาวทิพวัลย์ กิ้วภาวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นางยุพิน ปาระวาสะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาวพัชรินทร์ ช่วยรักษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นางพิมพ์สุภัค ศรีสาคร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางพิกุลทอง ยศเกื่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020114 บ้านโคกศาลา นายเนตร แก้วอุ่นเรือน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020115 บ้านผักตบ นางทรงสุดา วงศ์ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางพิสมัย อินพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางวิภาวรรณ วารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020120 บ้านห้วยบาง นางสาวชุติมา นวลอ่อน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางสาวอุทุมพร ข้อบุบผา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นางสาววิจิตรา จันทร์โพธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นางสาว ประภัสสร เหมะธุลิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางสาวสิริลักษณ์ ศิริวงษ์ขันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นางสาวจิราพรรณ ไชยรบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางสาวไข่ขวัญ ศรีสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางนวลทิพย์ ขันทะโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นางสาวอมรรัตน์ แก้วอุ่นเรือน ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020130 บ้านดงสว่าง นายสมชาย คำพิมูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางวิไลวรรณ ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางสาวชัชฎากรณ์ แก้วกัลยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020132 บ้านสุวรรณคาม นางสาววงศ์ประกาย ดาวเศรษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นางสาวมณีรัตน์ ศรีมุกดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางสาวพัชยา พันธ์ณวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020139 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) นางสาวนงค์ลักษณ์ สุวรรณหาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020142 คำเจริญวิทยา นางกรรณิกา มั่งมูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางเพียรจิต ขุราษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นายสุรพันธ์ ยินดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางสาวเจนจิรา คำเลิศ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางปวีณา หลักคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางสาวชุติมา แวงวรรณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นางเปรมปรีดา เพิ่มพูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020151 บ้านโคกคอนดอนม่วย นางจุฑามาศ ทองมูล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาวนิชาภา มานันที ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางสาวสุวนันท์ บริรักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นางสาวสุจิตรา ห้วยทราย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020158 บ้านหนองดินดำ นางสาวชนัญญา หันจางสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020160 บ้านหนองหลักช้าง นางสาวอุไรวรรณ สุทธิอาจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นางสาววิยดา หม่อมเหมาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020173 บ้านธาตุ นางสาวณัติกานต์ ปิดตาระโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นางวาสินี แก้วหานาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นายธวัช แก้วหานาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางมลัยภรณ์ โนนทะราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวนวรัตน์ สว่างเนตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางสาวศุภกานต์ จันทร์ทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นางสาววรานุช ดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020185 บ้านโคกสวัสดี นางสาวจุฑามาศ ดรเถื่อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020190 บ้านคำไชยวาน นางมัทนา แสงส่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางกิติมา ศิริบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020195 บ้านหนองบัวแพ นางสาวชยาภรณ์ คำลือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020196 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง นางสาวปิยะนุช เซาะก่าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020197 บ้านหนองตาล นางสาวนันทิยา สรวงศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา นางสาวณัฐกานต์ ดาวเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020203 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) นางสวาท แวงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นางณัฐนันท์ รัตนกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางภัทรภร รัตนวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางวันวิสาข์ รัตนวงศ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020208 บ้านนางัว นางสาววัชรภรณ์ เหล็กโอ่ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020208 บ้านนางัว นางสาวกฤติยากร แสนโคตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นางทองคำ พุกพูน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นางสาวรัตนะกร ถิ่นอภัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020211 บ้านแวง นางสาวรัตนาภรณ์ ผลุบตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นางฉวีวรรณ เพ็งสาเกษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นางปรีดา แสนอุบล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสาวสุกานดา พรมทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020215 บ้านหนองชาด นางสาวแพรรพี มีไชโย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางวชิราภรณ์ มาระมิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางศิริลักษณ์ สอระสัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวกรกนก เสนเสนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวชุติมา สรรพโส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางรัตดาวัน จันทศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางอารัญ ป้อมมารดอน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางชนิดา พรหมภิภักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวทิพรัตน์ ทองแซง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาววิจิตรา ขาวขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวจินตนา ปัญญาพอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาววิชุดา น้อยนาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางรัตน์มณีย์ แสนโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางสาวนาฏสินี พลเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นางใครศรี อัมลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020224 บ้านโคกสำราญ นางสาวพัชรียา ศรีเพียชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020224 บ้านโคกสำราญ นางมาลีรัตน์ สิงห์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางวิไล ลาเอ็ด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางสาวประไพ ไพโสภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางธิดารักษ์ แสงลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นางสาวพสุกานต์ ไชยวงศ์คต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020234 บ้านโพนสวาง นางสาวตรีรัตน์ ศรีมุกดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020235 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) นางสาวพัชรินทร์ ภูบุญศรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นางกนกอร วิทยากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นางดารุณ ยืนนาน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นางสาวสุภารัตน์ เกษสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวกมลชนก ศรีสุดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสุดารัตน์ พิยารักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางวาสนา สุขชิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางปัทมา พรหมสาขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นายฉลอง แก้วกันหา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางจุฬาภรณ์ ภูรับพา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นางสาวรัชนก อินาลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030190 บ้านนาดี นางสาววราพร วิทเวช ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางเกศราวดี พรมวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นางแจ่มจันทร์ แสนอุบล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางศรีนวน สยามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางสาวนันทิชา สามแสง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางวงเดือน แวงวรรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาวชลิตา สีแก้วอ้ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวลักขณา หอระสิทธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางสาวหทัยกาญจน์ สืบสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางมะลิวรรณ โคตรขำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นางสาวอรณี น่าบัณฑิตย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาวปดารณี พันทะสา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางวรธัญ แสนอุบล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางแจ่มจันทร์ ศรีวิฆาร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางจีรนันท์ ศิลาแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางชไมพร สุขรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวพิมพา สมพร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางมะลิวัลย์ กุระจินดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวสุพัตรา ไชยพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวสิริธร นามบุดดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาวกนกพร สารเงิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู