ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 88 คน วิชาเอก พลศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020018 บ้านช้างมิ่ง นายสุปกฤษณ์ สีเหลือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020023 บ้านโนนพอก นายคฑาวุธ โคตพรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020030 บ้านอูนดง นายพัฒนวุฒิ ยี่สารพัฒน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นายนำพล ถาปันแก้ว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020036 บ้านนาสาวนาน นายศักดิ์ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020040 บ้านท่าสองคอน นายนภา คิดโสดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020041 บ้านนาตากาง นายพงศ์สุระ ไชยปัญหา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายคมพิศิษฐ์ ข่วงทิพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020045 วัดสุทธิมงคล นายรามัญต์ นามพิสัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020047 บ้านบะทองนาหัวช้าง นายสำเริง ฉ่ำไกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นายภักดี การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นายบรรพต พิศสุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นายเกียรติชัย ลุนจักร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020055 บ้านคำแหว นางวราภรณ์ พรหมสาขาฯ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางสาวจารุวรรณ สิทธิกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020057 บ้านคำข่า นายธนกฤต อุ่นไธสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายวันกวี ม่วงลอด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณเพชร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020063 บ้านบึง นายเกรียงไกร ธิวะโต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020068 บ้านสว่าง นายพิทักษ์ ศรีไทย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020071 บ้านนาถ่อน นายประมวล อ่อนสุระทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020071 บ้านนาถ่อน นางสุภิณดา สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นายเสด็จผล อัคพิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020076 บ้านดอนดู่ นายศักดา ป้องคำแพง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นายวรเกียรติ สัพโส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นายพงษ์สวัสดิ์ อินธิดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020084 ชุมชนดงม่วงไข่ นายปฏิวัติ แซ่ตั้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางกิมหลี ทองประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นายสามพล เก่งสมรภูมิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นางสาวอมรรัตน์ ทัศมี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020089 บ้านหนองบัว นายภาณุพงษ์ จงใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020090 บ้านแร่ นายสมเกียรติ กันยาวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายวีระวุฒิ สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นายทองไล ปาระพิมพ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นายประกอบ แก้วคำศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นายสุรศักดิ์ ชนะพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นายวรวิทย์ จันทพิมพ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020114 บ้านโคกศาลา นางประนมไพร บุญรักษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล สิบเอกนิพัทธ์ เค้าแคน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020121 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง นายจุมพล พรพิพัฒน์เพ็ญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020122 บ้านหนองแวง นายฉัตรชัย สุทธิอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020124 บ้านธาตุกุดพร้าว นายทรงยศ อาษาสร้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายปิยวัฒน์ กุลศิริ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นายอภิสิทธิ์ พานะลม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020131 บ้านหนองเบญจ นายปรียะ สุพรมจักร์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นายสฤษฏ์ เจริญไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นายอดิศร น้อยทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นายสัญญา เกตุรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020150 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) นายณัฐภาคย์ คุณแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นายสุวัฒน์ อุดมเดช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ว่าที่รัอยตรีเกียรติศักดิ์ พรหมกสิกร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นายชวลิต มะเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020176 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) นายจำลอง ปัตถาวะโร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายวีรพล สัตถาผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายศุภอรรถ ฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายทวีศักดิ์ บุญดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020181 บ้านดอนหัน นายพิชิต อันทะหวา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020183 บ้านบาก นายพิบูลย์ พิทักษ์ชัยโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020187 บ้านหนองกุง นางสุภาพรรณ สุวรรณวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020189 บ้านดอนม่วงไข่ นายวัฒนา มหาโยธี อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020194 บ้านถ่อน นายนเรศ ศิริบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020197 บ้านหนองตาล นายอุเทน วงศ์พิพัฒโนภาส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นายสันติศักดิ์ ราชหงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020209 บ้านโคกสีไค นายคมกริช คชพล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020211 บ้านแวง นายสุรชัย ศรีพรหม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020212 บ้านโนนเสาขวัญ นายชัชวลิต สีแก้มอ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางบุญเพ็ง แสนอุบล ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นายวิทวัส ซึมเมฆ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020222 หนองหลวงวิทยานุกูล นายกิติศักดิ์ ถาบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายณัฐวุฒิ ฝ่ายขันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นายกิติชัย ขันธวิชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020228 บ้านภูตะคาม นายจิราวุธ เลิศสงคราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020232 บ้านปทุมวาปี นายธีระ รอดสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020236 อภัยดำรงธรรม นายวิศรุฒ พรมเสนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายประสิทธิ์ ภูศรีฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางสาวอักษร จันทะสา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นายณัฐวุฒิ มีมูลทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020247 บ้านหนองกุง นายณัฐพงศ์ ศรแผลง ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030184 บ้านโคกศิลา นายอดุลย์ สายบุญครอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายวัฒนารัตน์ ศรีระวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายฉลองชัย เราะไทยสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030189 บ้านสร้างฟาก นางสาววันวิสาข์ พวงพลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นางสาววราภรณ์ แก่นท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030200 บ้านหนองแสง นายเกียรติศักดิ์ ดีพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายพิชาญ นามโคตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นายสุรศักดิ์ บุญมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายอลงกรณ์ บุญเทียม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู