ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 49 คน วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายจิรายุทธ ไตรฆ้อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์ ก้อนตาล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายภูมินทร์ เพ็ญศิริ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020057 บ้านคำข่า นางฐานิตา แพงดวงแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020058 บ้านโนนอุดม นายอลงกรณ์ คำบุญเรือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020061 บ้านหินแตก นายศุภฤกษ์ มะลิทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นายสมชาย ดูดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นายธีระพงษ์ แสนหูม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางวรานุช สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นายบรรจง วงศ์ภาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020117 บ้านนาบ่อ นายธวัชชัย แก้วหัวนิล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นายมาลาทอง เป้งคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020119 บ้านโพนไผ่ นางปิ่นอนงค์ อัคนิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020125 บ้านกุดตะกาบ นายวิโรจน์ ศรีนุกูล ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายศิริศักดิ์ ผลาจันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020130 บ้านดงสว่าง นายพงศ์ศิริ ไขสีดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นายสินไชย ลามคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020140 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) นายยอดชาย เหมือดเขื่อนขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางอรุณี ศรีพรหมษา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นายศิริวิทย์ พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นายศุภชัย แว่นแคว้น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020156 บ้านตาลโกน นางพจนาถ ประทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020158 บ้านหนองดินดำ นายกรีฑา วิชัยแสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นายบุญสินธุ์ พงษ์ไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020168 บ้านหนองหว้า นายศฤง ร่าเริง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020173 บ้านธาตุ นายวิกาน พาวงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวนวพร โสรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นายทวีศักดิ์ แสงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020187 บ้านหนองกุง นายจักรวรรดิ จันทิมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020190 บ้านคำไชยวาน นายณัฐวุฒิ ศิริบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020195 บ้านหนองบัวแพ นายสมฤทธิ์ วรสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายนิกร มาระมิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายประจักร แก้วกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายวัฒนา พลพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นายสุรจิต พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020223 บ้านโคกดินแดง นายปิยะ สุวรรณเขตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020226 บ้านชัยชนะ นายอดิศร โพธิราช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020234 บ้านโพนสวาง นางสาวอัญชลี ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020236 อภัยดำรงธรรม นายศรัณย์ แสงเทพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นายกิตติภัณฑ์ ฮามพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020237 บ้านหนองม่วง นางสาวพรสุดา เพียงตา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นายนิยม ศิริวงษ์ขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางจีราภรณ์ สรรพศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางกมลนัทธ์ โคตะมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030188 บ้านทุ่งคำ นางเยาวลักษณ์ ทิพเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นายถวัลชัย ไกยฝ่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นายสยาม คำหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นายหัตถชัย ไชยวงศ์ษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายโชตินรินทร์ พรมสุริย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู