ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 103 คน วิชาเอก สังคมศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางดวง อุ่นคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางสาวแสงเดือน สมผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020018 บ้านช้างมิ่ง นางกนิษฐา ศรีอำนวย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020021 บ้านตาลเลียน นางสาวสาวิตรี ปามี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020030 บ้านอูนดง นางสาวขวัญชนก ธรรมวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นางสาวเดือนเพ็ญ เพลิดพราว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางมัลลิกา การุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020043 บ้านบะหัวเมย นางสาวนัชฬาภรณ์ โคระดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นายทนงศักดิ์ เมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020044 อนุบาลพรรณานิคม นางนิภารัตน์ วรรณวัตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นายมงคล สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นางนุภาพ คำทะเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020051 บ้านสมสะอาด นางสาวเมทิกา หงส์ฟ่องฟ้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวพรรณิภา ไชยศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางวนิดา เข็มจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020060 บ้านเสาขวัญกุดก้อม นายอดุลย์ นารินรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางรัตนา บาตดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางนิตยา กลยณีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020073 บ้านโพนสวางกลางเจริญ นางสาวกัญญา อุทาวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020077 บ้านโนนขมิ้น นางสาวจิตรวดี ไอยะไกรษร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020078 บ้านโคกสามัคคี นางสาวนุธิตา ทุมรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020080 บ้านนาเหมือง นางสาวนิตติยา อินทรพานิช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020082 บ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวณัฐวดี ผะสม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020086 บ้านม่วงคำ นายณัฐ ศรีสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020091 บ้านสมสะอาด นางสาววิราวรรณ พรหมกสิกร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020093 บ้านหนองไฮ นางสาวมัลลิกา โคตรพัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020100 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด นายปองปรีดา ไชยรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นายศักดิ์ชาย บัวภาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางอินทา พวงพิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020102 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ นางสาวสุนิสา พานพินิจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นายวัฒนา ถิตย์ประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นางสาวนิภาภรณ์ ชาคำฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020105 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม นางสาวจินตนา โคตะมา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางกัญญา ไชยน้ำอ้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นายเดชา ราชชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020110 บ้านคำบิดโคกโพนยาง นางสาววิภาพร ภาวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางกุหลาบ จางจัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นายธีระวุฒิ สูตรไชย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางอัญจรินทร์ ไชยดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางอาภรณ์ ทัศมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร นายชัยณรงค์ มีบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020129 บ้านห้วยเหล็กไฟ นายชัยณรงค์ นนสุราช ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020130 บ้านดงสว่าง นายเวียงชัย เจริญไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางสาวพรสุดา ดกเอีย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020137 ชุมชนบ้านหนองปลิง นางสาวพิชญาพร ถาปันแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020138 บ้านค้อใต้ นางหนูวัน ดวงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายบรรจง หอมพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020146 บ้านคำสะอาด นางสาววลี ขุมเหล็ก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางมลฤดี สงวนสิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นางสาวปัทมาภรณ์ สิงห์ภูมี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นางสาวจารุณี จันทวงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางอภิวันทน์ คำผง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020152 บ้านบึงโน นางสาวอรนัท อรรคสังข์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020153 บ้านหนองไผ่ นางสาวสุจิตรา บัวพรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020157 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) นางสาวสุภาวดี เพชรแดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020158 บ้านหนองดินดำ นายสิทธิกร พามี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางสาวนิออน สีมีพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นายอธิป แสงมณี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020162 บ้านหนองหวาย นายศิขรินทร์ ทิพชาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นางสาวนิตยา สุตะโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020170 บ้านโคกหลวง นางสาวกิติยา หอมจันลี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020170 บ้านโคกหลวง นางสาวจิราภรณ์ สารพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020171 บ้านคันชา นางสาวอุษณา พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นายบันลือ ใบภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020178 บ้านโคกหนองกุง นางเกศมณี มาเจริญกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นายสงวน โพธิ์บาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020192 บ้านคำสะแนน นางสาววิมลรัตน์ ศิริกิจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020193 บ้านหนามแท่ง นางศิรินนา สระสีสม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020194 บ้านถ่อน นายพีระพัฒน์ พิชญเมธากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020198 บ้านทุ่งปลากัด นายครรชิต ราชหาด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020201 บ้านพันนา นายภาคิไนย ลาผม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020202 บ้านถ่อน ต.พันนา นายณัฐพัชร์ จันทร์แก้วแร่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นางสาววรันธร ณ หนองคาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางพรละไม แก้วมณีชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020210 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง นายเอกราช เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสาวขวัญตา บัวสกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางระจิตตรา ศรีจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสุมาลี กางบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางรัตถยา แสงศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางชัชธีรา กองแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางพรสวรรค์ บุตรแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020224 บ้านโคกสำราญ นางอ่อนศรี จันทร์ไทย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020224 บ้านโคกสำราญ นายฉัตรชัย ไฝดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางเพียรพรรณ สิมลีราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางอัจฉรากรณ์ อยู่เย็น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นายลิขิต พาลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาววารุณี ภาวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020230 บ้านคำก้าว นางสาวศศินา วงษ์เนตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020232 บ้านปทุมวาปี นางสาวปิยพร ุโพธิวิทูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นางอุไร ศูนย์จันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นางปิ่นแก้ว คารภูมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020233 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) นายวรวุฒิ นันทราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นางสาวชฎาภรณ์ แก้วหาหาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020244 ชุมชนส่องดาว นายเฉลิม ยะไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นางสาวหยกมณี พรมปัญญา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47030185 บ้านหนองทุ่มหนองโจด นางสาวเพชรพนาวัลย์ อุตพันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายนราธิป พงศ์สิทธิศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030196 บ้านดอนชัยวิทยา นายพนาราม สิทธิราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นายวีระพล ทำมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวจุฑามาศ ราชสิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นางสาวพิชญ์จิรา สมบูรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นางสาวบังอร แสนละมุน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู