ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 61 คน วิชาเอก เกษตรศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020020 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง นายจตุพล ชนะชัยพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020022 บ้านเชิงชุม นางโอลัน พนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นายนครมา พนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020033 บ้านโนนเรือตอเรือ นายอิสระ กลยนี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020034 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นายลือชัย แก้วดี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020038 บ้านภูเพ็ก นางสารี่ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020046 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) นายพิทักษ์ วรรณโนมัย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวนางสาวอรุณกมล เรื่องสวัสดิ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางรัตนาภรณ์ คำสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวบุญณเรศ บุญเทียบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020067 บ้านบัว (สระพังวิทยา) นางสาวสุพิชญา คำจวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางบาลี พิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020072 บ้านต้นผึ้ง นางวารีวัน นาใจคง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นายลิขิต น้อยชื่น ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020083 บ้านสร้างขุ่ย นางศิริวรรณ บุตรชารี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020092 บ้านหนองแคนโคกสะอาด นางสาวปนัดดา ลีทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020095 ชุมชนบ้านฝั่งแดง นางสาวโอกาส นามคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นายเอกลักษณ์ สายทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020099 บ้านอุ่มเหม้า นายพรธิภา ศิริกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางพิบูลย์พรรณ ราชคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020109 บ้านคำบ่อ นางกุลนิษฐ์ วงค์ดำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020111 บ้านตาดภูวง นายอัคราช ลิ้มเรืองพัฒนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางภัสรา เอกมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020113 บ้านดอนยานาง นายแป้ง เป้งคำภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020113 บ้านดอนยานาง นายสำเร็จ เอกมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางจุฑารัตน์ ศรีสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นายเสริมชัย ราชคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020123 วาริชภูมิพิทยาคาร นายอดุลย์ แก้วคำแสน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020126 บ้านจำปาศิริราษฎร์ นางจันทร์เพ็ญ สุภาชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นายชัชวาลย์ สาขามุละ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020132 บ้านสุวรรณคาม นายสุรพล เจริญไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020144 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) นายสุธมน์ จันชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020155 บ้านตาล นายนิวัติศักดิ์ โคตรปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020156 บ้านตาลโกน นายเรวัต หาญบัวคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020158 บ้านหนองดินดำ นายสุริยัน ไชยพะยวน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020158 บ้านหนองดินดำ นางยุวดี บุญล้ำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางสวาท ราชไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางบุญชื่น ศรีเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020165 บ้านม้า นายอำพันธ์ โอตาไสย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020169 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ นายสกลชัย สัตถาผล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020180 ชุมชนบงเหนือ นายสมควร แพร่เมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020180 ชุมชนบงเหนือ นางสาวสุนิศา กิขุนทศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020181 บ้านดอนหัน นางอุทัย อ่อนโสภา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นายสุธีกานต์ หงษ์ภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020194 บ้านถ่อน นางรุ้งนภา รัตนพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020201 บ้านพันนา นายคชพงศ์ สรรพโส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
47020205 บ้านค้อโพนสวางยางชุม นายฐาปกรณ์ สมัครการ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางสาวกชพร ทนุจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นายสุพรรณ เอ้มะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020221 บ้านหวาย นายจักรพันธ์ คำตั้งหน้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นายประสิทธิ์ สิมลีราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นายสมยศ จันลาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020241 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) นายยศศักดิ์ ไตรทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020246 บ้านทันสมัย นางพรสวรรค์ สุทธิอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายพงศ์ศิริ ขันธวิชัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47030188 บ้านทุ่งคำ นายสัมพันธ์ ปาพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นายอดุลย์ ระภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030193 บ้านหนองฮังแหลว นายทวีศักดิ์ แสนอุบล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030195 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) นางนาถยา เชื้อวังคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030203 บ้านดงบาก นางสาววิลาวัณย์ กุระจินดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030205 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) นางดวงตา คำนับไทย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู