ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 22 คน วิชาเอก นาฏศิลป์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020024 บ้านกุดน้ำขุ่น นางสมหมาย บุญมาตย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020032 บ้านผักคำภู นางสาวนภัสสร คำจ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020038 บ้านภูเพ็ก นางชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020054 บ้านทิดไทย นางสาวธันยรัศมิ์ ชลสินธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
47020056 บ้านไร่บ้านไฮ่ นางมิตรไทย สุวรรณรงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020058 บ้านโนนอุดม นางวิภาภรณ์ ก้อนแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020085 บ้านผ้าขาวโพนแพง นางกัตติกา อุปโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020112 บ้านดงคำโพธิ์ นางจิราพร อาษาสร้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020134 บ้านหนองบัวบาน นางพัชรี พรหมศิลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นางสาวจันทร์เพ็ญ พิรุณรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020163 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา นางสาวดวงกมล จันทริมา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
47020175 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) นางอรพันธ์ กองแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020177 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี นางสาวกิ่งดาว นามคาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางศิริพร ยอดตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางวรวรรณ ใจไหว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางสาวปาริชาต สิงห์แม่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวอาทิตฐาพัณณ์ รักษาสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายจิระเดช ประกิ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางยุวรี ศรีแพน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030201 บ้านเหล่าบ้านถ่อน นางสาวกานติมา นิลวารี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายกฤษฎา วงมนตรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู