ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 14 คน วิชาเอก การแนะแนว

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสาวจุไรรัตน์ นารินรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020021 บ้านตาลเลียน นางโขมพัสต์ อัมวงศา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางอดุลรักษ์ เรืองนุช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020065 บ้านเปือย นางจินตนา มีกำพี้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020118 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม นางอรุณ ขำเขมร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020164 บ้านเตาไหสร้างแก้ว นายภควัต นาพะพล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020168 บ้านหนองหว้า นายผ่าน บุตรขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020168 บ้านหนองหว้า นางละอองดาว ไชยศรีหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นายเดชนรินทร์ แสนจำลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020207 บ้านคำชนดงต้อง นางสาวจันที สัพโส ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นางสาวฉวีวรรณ ใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020244 ชุมชนส่องดาว นางสาวเอื้องไพร ทองมูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030191 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) นางบัวลี ธุรารัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030200 บ้านหนองแสง นางอุไรวรรณ เชื้อเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู