ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 23 คน วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020030 บ้านอูนดง นางสาวอินทุอร ศิริบุตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020053 บ้านสูงเนินสามัคคี นางสาวฉลาด เสนาศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020059 บ้านโคก นางศรีตระกูล สุทธิโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020070 บ้านโนนทรายคำ นางสาววิลาพร เกษงาม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020076 บ้านดอนดู่ นางสาวศิรประภา สุรชน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020081 บ้านดอนตาลโนนสูง นางสาวสุพัตรา จวนสาง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020089 บ้านหนองบัว นางขนิษฐา จันทะนพ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020107 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) นางสาวปารวิชญ์ ราชชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020122 บ้านหนองแวง นางสาวพรรณนิกา โพธิ์ชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
47020147 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา นายกรกช เพชรสังข์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020154 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) นายวินิตย์ พิชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020171 บ้านคันชา นางพรทิพา สรรพโส อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
47020174 บงใต้โนนรังพัฒนา นายคำสิงห์ พิบูลภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นายประกายแก้ว คันลาสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020206 บ้านดอนเชียงยืน นางสิริรัตน์ มุ่งมาตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์สิทธิ์ โอภาสทิพากร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางพริ้งพราย พิชพันธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสาวประกายมาส จักษุจินดา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020237 บ้านหนองม่วง นางจิราพร แก้วผลึก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030187 อนุบาลเจริญศิลป์ นายกฤษดา ไตรยขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030202 บ้านหนองแวงน้อย นายศุภวัทน์ ปานนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030207 บ้านนาสีนวล นายธเนศศักดิ์ ชัยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030209 บ้านดงสง่า นายธนายุทธ ช่อมะลิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู