ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 23 คน วิชาเอก สุขศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020017 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว นางฑิมพิกา เขียวโฮม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020019 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ นางสินระเวศ อุทโธ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020037 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ นางธิวรินทร์ วจีสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020049 ชุมชนบดมาดพอกน้อย นางประเยาว์ สุขเกษม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020097 บ้านสงเปลือย นายสุขสิน นาเมืองรักษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020103 บ้านดงบังป่าโจด นางวีรัตน์ แสนภูมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020131 บ้านหนองเบญจ นางรัตน์มณี สุพรมจักร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020142 คำเจริญวิทยา นายชำนาญ ปักษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020142 คำเจริญวิทยา นางประนอม ปักษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นางนวลอนงค์ พงศ์สิทธิศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020149 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) นางสาวนราพร พรหมบุรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020184 บ้านจำปานาถ่อน นางสงวน แสงจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020193 บ้านหนามแท่ง นางศิรินทร์ทิพย์ สัตถาผล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020200 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) นายยุทธศิลป์ อาษาเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020214 บ้านสร้างแป้น นางสร้อยเพชร ปาละวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020227 ชุมชนบ้านท่าศิลา นางสุกัลยา ปาสานะเต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020228 บ้านภูตะคาม นางวิรันตรี ภาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020232 บ้านปทุมวาปี นางจารุณี พรหมสุขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020239 จงกลกิตติขจรวิทยา นางภคมน ธนกรกุลชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายพงษ์ศักดิ์ คำพิลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030198 หนองจาน นายมุน ภูพันนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030199 บ้านหนองน้อย นางทัศน์วรรณ ถินสถิตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030204 บ้านโพนบกหนองผือ นางสาวสมถวิล ภวภูตานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู