ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.สกลนคร เขต 2


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 29 คน วิชาเอก บรรณารักษ์ศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
47020022 บ้านเชิงชุม นางสุรัตติยา ราชครุฑ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020041 บ้านนาตากาง นางประทุมวัน เตียงพลกรัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020052 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง นางเด่นจันทร์ ชนะวรรโณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020062 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) นางณฐาปภัสศ์ เสนาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020079 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) นางสุวจี สุวรรณชัยรบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020098 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) นางจินตนา เจริญชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020106 บ้านทุ่งเชือก นางสุวัฒนา เหมะธุลิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020116 บ้านไฮ่ปลาโหล นางไพฑูรย์ มหาราต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020119 บ้านโพนไผ่ นางเพียงจันทร์ นันทราช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020127 บ้านหนองลาดวิทยาคาร นางพรทิพย์ สุทธิอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020159 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) นางสาวนวลจันทร์ มาลาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020181 บ้านดอนหัน นางจุไลวรรณ สว่างโศก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020182 บ้านขาว นางอุดร ฝ่ายขันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020199 บ้านหนองหอยคัน นางพรพรรณ หันจางสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางปริศนา ชาประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020216 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020217 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นางสาวจินดา ผาลิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020218 อนุบาลสว่างแดนดิน นางทรรศนีย์ สุระโคตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020219 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) นายประยงค์ พันธ์เทียม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020220 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ นางสุภัทรา หงษ์โรจนวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020229 บ้านสีสุกห้วยโมง นางสาวสิริวรรณ ไชยมาศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020234 บ้านโพนสวาง นางสาวยุพา มึกไทยสงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47020240 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) นายสรศักดิ์ เกษลี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
47020242 บ้านไทยเจริญ นายทวี แสงลี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020243 อุดมสังวรวิทยา นางบวรลักษณ์ ยะไชยศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47020245 หนองใสพรเจริญวิทยา นางสาวธีมาพร ฮดบุญเรือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
47030200 บ้านหนองแสง นางพัชรนันท์ จุติมาเมธีวัชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางศรีใคร เมืองแทน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
47030210 บ้านหนองแปน นางสาวปภัสสร บุญวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู